Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současný stav a nakládání s textilním odpadem z domácností v ČR
Autor práce:
Nencková, Lucie
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Hadrabová, Alena
Osoba oponující práci:
Lisa, Aleš; Hájek, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Nepotřebný či obnošený textil z domácností představuje druh odpadu, o který ani široká veřejnost ani odborníci nejeví příliš zájem. Přitom snad není o nás více vypovídajícího typu odpadu, který by odrážel konzumní stav naší společnosti, náš momentální život v nadbytku, změny a preference technologií výroby a pokrok ve vývoji nových funkčních materiálů. Kromě typických problémů souvisejících s odstraňováním směsného komunálního odpadu obecně, přináší textilní odpad i celou řadu dalších příležitostí, jako je možnost opětovného využití (re-use), recyklace nebo energetického využití (energy recovery), na druhé straně však z širšího globálního pohledu představuje textil díky obrovské produkci a spíše konzumnímu charakteru zboží také řadu negativních environmentálních a etických aspektů. Ačkoliv je tak hlavním tématem této práce nepotřebný či obnošený textil z domácností jako odpad, je na textil obecně nahlédnuto ve všech souvislostech životního cyklu výrobku, od produkce textilních vláken a s ní spojenými negativními dopady na životní prostředí i lidské zdraví, přes znepokojivé podmínky v textilních manufakturách v rozvojových zemích spojovaných s vykořisťováním a dalšími odsouzeníhodnými praktikami, které využívá textilní i oděvní průmysl ke generování zisku, až po otázky spojené s odpadovým hospodářstvím, a to zejména za předpokladu, že předpokládaná produkce komunálního odpadu se bude v blízké budoucnosti rapidně zvyšovat. Díky těmto údajům uvedeným v širších souvislostech ztrácí textil či textilní odpad na své zdánlivé bezvýznamnosti a stává se materiálem zasluhujícím naši pozornost. Hlavním cílem této práce byla analýza a interpretace primárních dat získaných pomocí rozsáhlého dotazníkového šetření v českých domácnostech, které společně s ověřením několika dílčích hypotéz a analýzou zájmových skupin ve vztahu k textilnímu odpadu vedly k následnému navržení metodického přístupu pro řešení problematiky spojené s textilním odpadem v souladu s přínosy, které lze se získáním obdobných informací očekávat podle Nařízení vlády 352/2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024, a mohou přispět k podpoře trvale udržitelného rozvoje v oblasti nakládání s textilním odpadem, ale i textilem samotným.
Klíčová slova:
udržitelná móda; odpadové hospodářství; textil; udržitelný rozvoj; textilní odpad; komunální odpad

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
13. 1. 2017
Datum obhajoby:
09.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41036_xnenl900.pdf [4,52 MB]
Veřejná příloha:
14748_xnenl900.pdf [369,36 kB]
Oponentura:
51030_lisa.pdf [191,75 kB]
Oponentura:
51031_Hájek.pdf [143,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41036/podrobnosti