Jihoafrická republika: ekonomický rozvoj v prostředí post-apartheidní společnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jihoafrická republika: ekonomický rozvoj v prostředí post-apartheidní společnosti
Autor práce:
Ambler, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
De Castro, Tereza
Osoba oponující práci:
Sejkora, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Napomáhá etnická heterogenita obyvatelstva ekonomickému rozvoji, nebo mu brání? Tato diplomová práce volí přístup institucionální ekonomie k posouzení toho, jak daný vztah funguje v případě Jihoafrické republiky. Protože jde o zemi s unikátním etnickým složením obyvatelstva a problematickou historií soužití různých skupin, hodí se pro analýzu ekonomických a politických institucí. Ta tvoří těžiště práce v třetí kapitole. Tomu předchází první kapitola, jež kombinuje dva proudy literatury a vytváří ucelený teoretický rámec, a druhá kapitola, v níž je institucionální vývoj země detailně zkoumán a zobecněn. Z toho vycházející analýza ukazuje, že ačkoliv nastavení ekonomických institucí je příznivé, politické instituce lepším vztahům etnik příliš neprospívají. Práce přispívá k současnému trendu detailního zkoumání podmínek konkrétních zemí na úkor často povrchního a neprůkazného kvantitativního výzkumu institucí a etnické heterogenity v literatuře.
Klíčová slova:
Jihoafrická republika; etnická heterogenita; instituce; ekonomický rozvoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Jihoafrická republika: ekonomický rozvoj v prostředí post-apartheidní společnosti
Překlad názvu:
South Africa: Economic Development in Post-apartheid Society
Autor práce:
Ambler, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
De Castro, Tereza
Osoba oponující práci:
Sejkora, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Does ethnic heterogeneity contribute to economic development or impede it? This dissertation chooses to follow institutional economics approach to assess how such a relationship works in case of South Africa. As a country with unique ethnic composition of the population and troubled history of inter-group coexistence, it suits well the purpose of analyzing economic and political institutions. The analysis in the third section is the focal point of the paper. It is preceded by the first section which combines two streams of literature and introduces a coherent theoretical framework, and the second section where institutional development of the country is examined in detail and then generalized. The subsequent analysis shows that despite favorable settings of economic institutions, political institutions are not utterly beneficial for ethnic relations. This paper adds to the ongoing trend where detailed examination of a single country's settings is favored over vastly shallow and inconclusive quantitative research of institutions and ethnic heterogeneity in the literature.
Klíčová slova:
institutions; economic development; South Africa; ethnic heterogeneity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 6. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
30.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53470_xambm06.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
46965_xsejj05.pdf [63,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
53470_xsuct04.pdf [62,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53470/podrobnosti