Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Autor práce: Samošiová, Júlia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Mikeš, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom práce je zistiť akú vedomosť majú český spotrebitelia o bio kozmetike a ako sa správajú pri jej nákupe. Práca sa tiež zameriava na to, či bio kozmetiku spotrebitelia nakupujú alebo nie a ich dôvody. Začiatok práce sa venuje definícii spotrebiteľa, jeho správaniu a determinantom. Taktiež je tu zmienené nákupné rozhodovanie, lojalita a životný štýl spotrebiteľov. Ďalšia časť práce obsahuje marketingový výskum a jeho podstatu. Jadro práce je venované charakteristike bio kozmetiky. Dôležitou súčasťou je aj vlastné dotazníkové šetrenie a vyhodnotenie jeho výsledkov. V závere práce sú navrhnuté marketingové odporúčania do budúcnosti.
Klíčová slova: bio kozmetika; marketingový výskum; spotrebiteľ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou
Překlad názvu: The consumer and his behavior on the czech market with organic cosmetics
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this tesis is to find out what knowledge czech consumers have about organic cosmetics and how they behave when they purchase it. The tesis also focuses on whether consumers buy organic cosmetics or not, and the reasons why. Beginning of this tesis is devoted to the definition of consumer behavior and its determinants, loyalty and lifestyle. Another section includes marketing research and its fundamentals. Third part is devoted to the characterization of organic cosmetics. An important part is also a questionnaire and its results. In conclusion I proposed some marketing recommendations for the future.
Klíčová slova: consumer; marketing research; organic cosmetics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 9. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2016
Datum obhajoby: 25.05.2016
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53899_xsamj00.pdf [1,04 MB]
Oponentura47593_mikesj.pdf [61,12 kB]
Hodnocení vedoucího53899_postler.pdf [63,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53899/podrobnosti