Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spotrebiteľ a jeho správanie na českom trhu s biokozmetikou
Autor práce:
Samošiová, Júlia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Postler, Milan
Osoba oponující práci:
Mikeš, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom práce je zistiť akú vedomosť majú český spotrebitelia o bio kozmetike a ako sa správajú pri jej nákupe. Práca sa tiež zameriava na to, či bio kozmetiku spotrebitelia nakupujú alebo nie a ich dôvody. Začiatok práce sa venuje definícii spotrebiteľa, jeho správaniu a determinantom. Taktiež je tu zmienené nákupné rozhodovanie, lojalita a životný štýl spotrebiteľov. Ďalšia časť práce obsahuje marketingový výskum a jeho podstatu. Jadro práce je venované charakteristike bio kozmetiky. Dôležitou súčasťou je aj vlastné dotazníkové šetrenie a vyhodnotenie jeho výsledkov. V závere práce sú navrhnuté marketingové odporúčania do budúcnosti.
Klíčová slova:
bio kozmetika; marketingový výskum; spotrebiteľ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 9. 2015
Datum podání práce:
6. 5. 2016
Datum obhajoby:
25.05.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
53899_xsamj00.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
47593_mikesj.pdf [61,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
53899_postler.pdf [63,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/53899/podrobnosti