Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích

Autor práce: Zikmund, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuchina, Elena
Osoba oponující práci: Cahlík, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Silniční doprava je podstatnou součástí každodenního života. Na silničních komunikacích ale velmi často dochází k nehodám, které mohou způsobit zranění zúčastněných osob. V nejhorším případě může dojít dokonce k úmrtí. Tato bakalářská práce se zabývá ekonometrickou analýzou nejdůležitějších faktorů, které mají vliv na úmrtnost. Nejdříve seznamuje s použitou metodologií a s proměnnými, které jsou pro daný problém relevantní. V praktické části je představeno několik desítek ekonometrických modelů, pomocí nichž jsou zjišťovány a kvantifikovány vlivy proměnných. V závěru jsou vyhodnoceny a interpretovány výsledky analýzy.
Klíčová slova: úmrtnost při autonehodách; metoda nejmenších čtverců; ekonometrická analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza úmrtnosti při dopravních nehodách ve vybraných světových zemích
Překlad názvu: Econometric Analysis of Mortality in Road Accidents in Selected States of the World
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The road transportation is a fundamental part of everyday life. Of course car accidents can arise on the roads and cause injuries of the participating people. In the worst case the accidents can give rise to the death. This bachelor's thesis concerns with the econometric analysis of the most important factors influencing the mortality rate. At first, it presents the methodology later applied to the data set and variables relevant to the problem. In the application part there are introduced several tens of econometric models which help to discover and quantify influences of the variables. In conclusion the results of analysis are evaluated and interpreted.
Klíčová slova: ordinary least squares; econometric analysis; mortality in road accidents

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 4. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2015
Datum obhajoby: 24.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce52750_xzika04.pdf [1,51 MB]
Oponentura43502_qcaht00.pdf [177,98 kB]
Hodnocení vedoucího52750_xkuce10.pdf [235,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/52750/podrobnosti