Kvantitatívne uvoľňovanie v USA a jeho vplyv na ekonomické ukazovatele

Autor práce: Leitner, Benjamín
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Osoba oponující práci: Metrah, Samy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitatívne uvoľňovanie v USA a jeho vplyv na ekonomické ukazovatele
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Predkladaná bakalárska práca rieši problematiku kvantitatívneho uvoľňovania, ktoré je v posledných rokoch častým úkazom zásahu bánk pre zlepšenie ekonomického prostredia. Stretáva sa však tiež s veľkou vlnou kritiky od odporcov kvantitatívneho uvoľňovania. Práca sleduje priebeh kvantitatívneho uvoľňovania v USA, ukazuje hlavné rozdiely s jeho inými formami, uvádza príklad Japonska ako jediný precedens tohto nástroja pred finančnou krízou a porovnáva ich charakteristiky a vplyv. Práca tiež analyzuje, akým spôsobom kvantitatívne uvoľňovanie ovplyvnilo dané ukazovatele a či boli splnené ciele, s ktorými Americká centrálna banka tieto programy začínala. Práca zisťuje, že programy kvantitatívneho uvoľňovania mali často významný efekt na sledované ukazovatele, zároveň sa však aj vynárajú otázky ohľadne budúceho vývoja vzhľadom na predpokladané obmedzenie expanzívnej menovej politiky.
Klíčová slova: kvantitatívne uvoľňovanie; finančná kríza; centrálne banky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Kvantitatívne uvoľňovanie v USA a jeho vplyv na ekonomické ukazovatele
Překlad názvu: Quantitative easing in USA and its impact to economic indicators
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Submitted bachelor thesis deals with the issue of quantitative easing, which became a popular tool to improve economic situation in recent years. It also meets a strong criticism from some economists. This work follows the course of quantitative easing in USA, shows the major differences with similar forms of asset purchases and also gives examples of Japan as the only precedent of this tool before the financial crisis and compare their characteristics and impact. The work also analyse how quantitative easing affected economic indicators and if its targets, set at the beginning, were met. The work finds that quantitative easing programs had often very important impact to observed indicators, but it also brings out many question about future prospects with announced cancellation of expansionary monetary policy.
Klíčová slova: quantitative easing; central banks; financial crisis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2015
Datum podání práce: 29. 5. 2015
Datum obhajoby: 24.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53076_xleib00.pdf [592,76 kB]
Oponentura42723_xmets00.pdf [142,77 kB]
Hodnocení vedoucího53076_revy.pdf [139,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53076/podrobnosti