Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze

Autor práce: Řehová, Vendula
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Jiří
Osoba oponující práci: Malý, Vítězslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Car-sharing neboli sdílení automobilu více uživateli je varianta osobní dopravy na pomezí mezi vlastnictvím osobního automobilu a využíváním městské hromadné dopravy. Je komplementem k osobní i veřejné dopravě. Tato bakalářská práce analyzuje car-sharing a další projekty a politiky města jako přístupy, které mají za cíl snížit zjištěné negativní konsekvence automobilové dopravy v centru hlavního města Prahy, které jsou v komparaci sjinými místy České republiky a jinými evropskými metropolemi na krizové úrovni. Jsou předloženy jak teoretické základy, tak praktické příklady. Práce zároveň formuluje přínosy a negativa car-sharingu pro společnost i pro jednotlivce. Analyzuje čerstvý vstup první komerční car-sharingové společnosti na pražský trh. Předkládá také kalkulaci komparace využívání car-sharingu jako služby poskytovanou komerčními podnikateli a jako službu sociálního podnikání.
Klíčová slova: Praha; sociální podnikání; automobilová doprava; negativní externality; sdílení vozidel; car-sharing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Potenciál car-sharingu pro zlepšení dopravní situace v Praze
Překlad názvu: Potential of car-sharing to improve the traffic situation in Prague
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Car-sharing or or literally sharing a car by more users is an option of passenger transport in between owing a car and using a public transport. It is a complement into both passenger and public transport. This thesis analyzes car-sharing and other projects and policies of such approaches, which aim to reduce the observed negative consequences of car traffic in the center of Prague, which in comparison to other places in the Czech Republic as well as other European cities are at critical level. There are presented both theoretical basics and practical examples. The thesis also formulated the benefits and drawbacks of car-sharing for society and individuals. It analyzes fresh input of the first commercial car-sharing company on the Prague market. It also gives a calculation of comparison using car-sharing as services provided by commercial entrepreneurs and as a service by social entrepreneurship.
Klíčová slova: Prague; social entrepreneurship; car-sharing; negative externalities; vehicular traffic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2014
Datum podání práce: 21. 8. 2014
Datum obhajoby: 11.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce47854_xrehv00.pdf [6,13 MB]
Oponentura39387_xmalv13.pdf [298,49 kB]
Hodnocení vedoucího47854_louj01.pdf [308,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47854/podrobnosti