Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast?

Autor práce: Bechník, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci: Kučera, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diskuze o tom, zda eurozóna (EMU) tvoří tzv. optimální měnovou oblast, se opět rozšířily s příchodem hospodářské a finanční krize. Silné kritice byly podrobeny nejen "klasické" poznatky této teorie z 60. let 20. stol. spojené se jmény Mundell, McKinnon a Kenen, ale také novější přístupy k teorii, především tzv. endogenita optimální měnové oblasti. Kritika konceptu endogenity je spojena s názory Paula Krugmana, který v hlubší integraci spatřuje možnost vzniku vyšší divergence mezi členy monetární unie. Opačný pohled připouští P. De Grauwe. Zdali došlo k celkovému nesplnění některých z podmínek optimální měnové oblasti v případě EMU, je do jisté míry subjektivní záležitostí. Na druhé straně převažuje názor o nižší mobilitě na trhu práce v rámci EMU, uzavřenosti určitých členů a užší diverzifikaci vybraných ekonomiky eurozóny. Verifikace endogenity optimální měnové oblasti je také značně rozporuplná. Z výše uvedeného lze vydedukovat, že EMU jako celek netvoří optimální měnovou oblast.
Klíčová slova: Režimy měnových kurzů; Teorie optimálních měnových oblastí; Eurozóna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast?
Překlad názvu: Is Eurozone so-called Optimum Currency Area?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Discussion about whether the euro area (EMU) form the so-called Optimum currency area is again with the advent of the economic and financial crisis. Strong criticisms were subjected not only "classical" knowledge of the theory of the 60s of the 20th centur. associated with the names Mundell, McKinnon and Kenen, but also newer approaches to the theory, especially the so-called endogeneity of optimum currency areas. Criticism of the concept of endogeneity is associated with the views of Paul Krugman, who sees deeper integration of the possibility of greater divergence between members of the monetary union. The opposite view admits P. De Grauwe. Whether there was an overall failure of some of the conditions of optimum currency area if EMU is to some extent subjective. On the other hand, the prevailing view of lower mobility in the labor market in the context of EMU, isolation of certain members of a narrower diversification of selected euro area economy. Verification endogeneity of optimum currency area is also very inconsistent. From the above it can be deduced that the EMU as a whole does not constitute an optimal currency area.
Klíčová slova: Exchange rate regime; Optimum Currency Area; Eurozone

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 1. 8. 2014
Datum obhajoby: 21.08.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45652_xbecr00.pdf [647,21 kB]
Oponentura38888_xkucl21.pdf [43,41 kB]
Hodnocení vedoucího45652_xsimo09.pdf [238,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45652/podrobnosti