ORGANIZATIONAL CULTURE, ITS TRANSFER AND INFLUENCE ON HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC (RETAILING CASE STUDY)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ORGANIZATIONAL CULTURE, ITS TRANSFER AND INFLUENCE ON HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE CZECH REPUBLIC (RETAILING CASE STUDY)
Překlad názvu:
Organizačná kultúra, jej prenos a pôsobenie na manažment ľudského kapitálu v ČR (prípadová štúdia z oblasti retailingu)
Autor práce:
Šústová, Lenka
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Zamykalová, Miroslava; Yousefian, Nahal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Předkládaná práce se zaměřuje na organizační kulturu české pobočky mezinárodní retailové firmy a na základě dosažených výsledků navrhuje manažerský styl, který by měl napomoci vytvořit z organizační kultury konkurenční výhodu. Předpokládá se, že ne jenom národy nebo země, ale také firmy mají svou specifickou kulturu. Dle Scheina není tato kultura chápána pouze jako viditelné artefakty, ale zahrnuje i hodnoty a základní předpoklady. Dle Martinové se rovněž nepředpokládá, že by byla kultura napříč celou firmou homogenní, nýbrž se očekává, že napříč hierarchii a různými druhy operací jsou přítomny odlišné kultury. Z toho vyplývá, že organizační kultura není snadno zvládnutelná, a proto (jako komplexní fenomén) není ani potenciálně jednoduše imitovatelná, což může poskytovat konkurenční výhodu zvláště v sektoru, jako je maloobchod, který je silně závislý na výkonu zaměstnanců první linie. Protože by odstíny rozmanitých podkultur byly těžce zjistitelné hromadným kvantitativním přístupem, výzkum byl prováděn kvalitativně formou rozhovorů s jednotlivci od centrály až po liniové zaměstnance napříč rozličnými formáty -- obchodní dům, hypermarket a dva malé formáty. Nasbíraná data byla porovnána s volně dostupnými informacemi v tištěných i elektronických dokumentech týkajících se českého maloobchodu a v dokumentech, kterými společnost sdílí své kulturní principy. Následně byla data interpretována pomocí nástrojů metody zakotvené teorie, která spočívá v identifikaci nejdůležitějších témat z rozhovorů, postupného hlubšího zkoumání vzájemných souvislostí zdánlivě nesourodých fenoménů a konečném zjednodušení témat do několika hlavních kategorií. V rozhovorech byla diskutována čtyři témata: vnímání firemních hodnot a samotné firmy jejími zaměstnanci, komunikace, transfer a management organizační kultury. V analýze byly nalezeny následující kategorie: manažerský styl, osobní rozvoj, uznání a motivace, komunikace a kategorie firemních hodnot přesahující do ostatních kategorií. Organizační kultura byla charakterizována autoritativním manažerským stylem s možností konzultací, pragmatičností zdůrazňující efektivitu, přesností v plánování, zkušeností a polychronností s vysokým rozpětím moci a vyrovnanými mzdami na nižších pozicích. Jelikož si firma cení odbornosti, byl zaveden přepracovaný systém kariérního postupu, ale ti zaměstnanci, kteří nechtěli, nebo nemohli budovat svou kariéru, se cítili být opomíjení, jako kdyby namáhavá práce nebyla hodna uznání. V rámci komunikace byl vnímán nedostatek důvěry a nedostatek reakcí na zpětnou vazbu zaměstnanců z nižších pozic, které pak způsobovali určité napětí mezi centrem a periferií. Na výše popsané problémy jsou navrhovány dvě opatření: tzv. manažerský přístup puzzle dílců založený na jedinečnosti a důstojnosti každé lidské bytosti, vážící si a důvěřující každému zaměstnanci na jeho pozici, ne jenom těm s kariérními aspiracemi. Druhé opatření spočívá v uznání lídrů na všech úrovních organizační hierarchie, kteří inspirují své kolegy vlastním příkladem v souzvuku s firemními hodnotami. Lídři by tak nebyli jenom na vrchu hierarchie se slábnoucím vlivem směrem dolů. Kultura by tak byla přítomna všude ve firmě s větší sílou, přispívajíc ke spokojenosti zaměstnanců, motivaci, pocitu ocenění a jejich výkonnost by se zlepšila.
Klíčová slova:
organizační kultura a její přenos,; důvěra a vůdcovství/ líderství; retailová případová studie,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2007
Datum podání práce:
13. 5. 2014
Datum obhajoby:
25.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14233_drll01.pdf [2,03 MB]
Oponentura:
38191_zamykalo.pdf [131,22 kB]
Oponentura:
38584_Yousefian.pdf [341,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14233/podrobnosti