MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT

Autor práce:
Šimková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Poláková, Olga

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá motivacemi studentek vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaných žen zakládat rodiny. Zkoumá porodnost této skupiny žen v kontextu velmi nízké celkové porodnosti v České republice. Cílem práce je zanalyzovat specifické postavení vysokoškolaček, zjistit jejich životní preference a pojmenovat společné znaky, které vysokoškolsky vzdělané ženy ovlivňují při rozhodování o zakládání rodiny. Dalším záměrem práce je pojmenovat nové trendy v dnešní společnosti. Práce obsahuje také možnosti, které by mohly být předlohou pro nová opatření podporující porodnost nejen vysokoškolsky vzdělaných českých žen. Práce předkládá výsledky dotazníkového šetření a případové studie, které mají za cíl lépe pochopit situaci cílové skupiny vysoškolasky vzdělaných žen a tím pochopit důvody, které vedou tyto ženy k odkládání rodičovství či dokonce k neplodnosti.
Klíčová slova:
Vysokoškolsky vzdělané ženy; Mateřství; Porodnost; Rodinná politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT
Překlad názvu:
Motivations of university-educated women to have children and motivations of state to deal with it
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the motivations of university students and university-educated women to have children. It examines the birth rate in this group of women in the context of very low total fertility rate in the Czech Republic. The aim is to analyze the specific situation of university graduates, to find out their lifestyle preferences and identify common features that influence the decision of university-educated women about starting a family. Another aim of this work is to identify new trends in today's society. The work also includes options that could be a model for new measures to promote fertility of not only university-educated Czech women. The work presents the results of a questionnaire survey and case studies that aim to understand better the situation of the target group of university educated women and to understand the reasons that lead these women to delay parenthood or even infertility.
Klíčová slova:
Fertility; University-educated women; Family policy; Maternity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economic and Social Policy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2013

Datum podání práce:
1. 6. 2013

Datum obhajoby:
20.06.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42281_xsimk18.pdf [1,37 MB]

Oponentura:
32483_polak.pdf [280,15 kB]

Hodnocení vedoucího:
42281_xszal03.pdf [276,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42281/podrobnosti