Datová kvalita řešení BI & Master Data Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Datová kvalita řešení BI & Master Data Management
Autor práce:
Skalický, Pavel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Slánský, David
Osoba oponující práci:
Pour, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem householdingu. Householding je specifickou oblastí řešení datové kvality a je dále provázán s disciplínami Master Data Management, Customer Data Integration a dalšími. Jedná se o proces rozpoznávání ekonomicky významných skupin subjektů, kterých se využívá zejména v marketingu a risk managementu. Cílem diplomové práce bylo vytvoření uceleného pohledu na householding. Ten zahrnuje nalezení či vytvoření jednotné definice, nastínění v praktickém životě využívaných možností použití, dále v identifikaci případných typů householdingu a zmapování postupu budování, včetně problémů provázejících tento proces. Takto je i práce strukturována. Cíle bylo dosaženo na základě zpracování a interpretaci existujících zdrojů zastřešujících tuto tématiku. Dále byly pro účely práce realizovány osobní konzultace se zástupci společnosti Adastra Corporation. Přínosem práce je shrnutí a vlastní rozvedení důležitých aspektů householdingu do veřejně dostupného materiálu, který do té doby chyběl.
Klíčová slova:
Customer Relationship Management; Customer Data Integration; identifikace skupin; datová kvalita; Master Data Management; Business Intelligence; HH; household; householding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 8. 2007
Datum podání práce:
16. 8. 2007
Datum obhajoby:
11.09.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
6521_xskap19.pdf [587,70 kB]
Oponentura:
3664_pour.pdf [164,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
6521_slansky.pdf [119,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/6521/podrobnosti