Integrace Big Data a datového skladu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Integrace Big Data a datového skladu
Autor práce:
Kiška, Vladislav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Kerol, Valeria
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problémem datové integrace Big Data platformy a podnikového datového skladu. Hlavním cílem je vytvoření přenosového systému, který pomocí vhodně zvoleného nástroje bude přenášet data z datového skladu na tuto platformu a bude udržovat informace o všech realizovaných přenosech. V teoretické části se práce soustředí na představení pojmu Big Data, stručný vývoj těchto technologií a faktory, které vedly k potřebě těchto technologií. Dále jsou představeny hlavní principy a vlastnosti těchto technologií a přínos jejich implementace do podniku. Práce popisuje také nástroje a přístupy označované jako Business Intelligence, jejich typické použití v podniku a jejich vztah k technologiím Big Data. Dílčí podkapitola se také věnuje systému Hadoop a nejpopulárnějším technologiím, které s ním souvisí. Praktická část se věnuje konkrétní vzorové implementaci tohoto aparátu, který bude realizovat přenosy z klasické relační databáze, představující datový sklad, do clusteru několika počítačů provozujících systém Hadoop. Součástí praktické části je také přehled několika možných nástrojů, které se aktuálně používají pro nahrávání dat do Hadoopu a návrh databázového schématu metadat, které bude sloužit k řízení celého systému a udržování informací o proběhlých přenosech.
Klíčová slova:
datová integrace; Business Intelligence; Big Data; Sqoop; Hadoop; datové sklady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 5. 2016
Datum podání práce:
1. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57840_kisv00.pdf [1,64 MB]
Oponentura:
51483_xkerv01.pdf [88,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
57840_novotnyo.pdf [282,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57840/podrobnosti