Zahraniční rozvojová pomoc ČR - aplikace na konkrétním rozvojovém projektu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zahraniční rozvojová pomoc ČR - aplikace na konkrétním rozvojovém projektu
Autor práce:
Grestenbergerová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Gullová, Soňa
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční rozvojovou pomocí České republiky. V první kapitole je popsána rozvojová spolupráce včetně jejího legislativního podkladu, nástin její historie, formy rozvojové spolupráce, hlavní příjemci pomoci, následně také nejdůležitější organizace, které se rozvojovou spoluprací zabývají. Totéž bude aplikováno na příkladu České republiky ve druhé kapitole. Poslední část práce se zaměřuje na neziskovou organizaci Člověk v Tísni, její fungování, zdroje příjmů a projekty, kterými se zabývá. Poté se práce zabývá analýzou konkrétního projektu Člověka v Tísni, a to Zajištění přístupu k vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Haluka v zóně Sidama v Etiopii.
Klíčová slova:
Etiopie ; Člověk v Tísni ; rozvojová pomoc; zásobování vodou a sanitace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 6. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
23.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57992_grep01.pdf [904,78 kB]
Oponentura:
51279_gullova.pdf [61,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
57992_sterbovl.pdf [61,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57992/podrobnosti