Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Redesign uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu

Autor práce: Fröhlichová, Karin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci: Pour, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Redesign uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá redesignem uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu. Teoretická část je soustředěna na definování pojmu uživatelský prožitek (UX), dále dílčích disciplín, které se podílí na tvorbě uživatelského rozhraní (UI), což dohromady vytváří výsledný uživatelský prožitek. Cílem teoretické části je popsat jednotlivé kroky vybraného postupu procesu UX designu, který vychází z principů user-centered designu. Hlavním cílem praktické části je vytvořit návrh webové aplikace, který koresponduje s principy UX designu, požadavky a cíli uživatelů i podniku. Dílčími cíli jsou provedení analýzy a průzkumu cílové skupiny i podniku a dále testování, které ověří, zda vytvořené návrhy odpovídají principům použitelnosti a přístupnosti a také ověří vhodnost zvoleného postupu procesu UX designu.
Klíčová slova: uživatelské rozhraní; webová aplikace; tvorba uživatelského prožitku; UX design; uživatelský prožitek; přístupnost; použitelnost; uživatelské testování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Redesign uživatelského rozhraní webové aplikace vycházející z principů UX designu
Překlad názvu: Redesign of user interface of a web application based on UX design principles
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the redesign of the web application user interface based on the principles of UX design. The theoretical part is focused on defining the concept of user experience (UX), as well as the sub-disciplines involved in the creation of user interface (UI), which together creates the resulting user experience. The aim of the theoretical part is to describe the individual steps of the selected procedure of the UX design process based on the principles of user-centered design. The main aim of the practical part is to design a web application that corresponds with the principles of UX design, requirements and goals of users and business. Partial goals are to perform the analysis and research of the target group and the company, and further testing to verify that the designs are in accordance with usability and accessibility principles and also to verify the suitability of the UX design process chosen.
Klíčová slova: user experience design; accessibility; usability; user experience; user testing; web application; user interface

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 2. 2017
Datum podání práce: 8. 5. 2017
Datum obhajoby: 12.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61282_frok00.pdf [3,42 MB]
Oponentura53907_pour.pdf [284,92 kB]
Hodnocení vedoucího61282_sediva.pdf [191,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61282/podrobnosti