Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Observing the Unobservable: Education and Signaling in Middle-Income Countries
Autor práce:
Kashkarov, Daniil
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Špecián, Petr
Osoba oponující práci:
Chytilová, Helena
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce zkoumá úlohu signalizační funkce vzdělání při řešení informační asymetrie na trzích práce v zemích s nižším středním příjmem. Výchozí hypotéza práce je, že signalizační složka vzdělání má v této skupině států významný vliv na rozhodnutí o přijetí do zaměstnání a na mzdy. Pro testování hypotézy je použit model učení zaměstnavatele na průřezových datech pro čtyři země s nižším středním příjmem: Arménii, Bolívii, Ghanu a Vietnam. Regresní model využívá přirozené logaritmy hodinových mezd vysvětlované délkou vzdělání, zkušeností, měřítky zaměstnaneckých dispozic (aptitude) a interakčními termíny zkušenost-vzdělání a zkušenost-dispozice. Jako proxy pro měření schopností zaměstnanců jsou využity proměnné nejvyšší dosažené vzdělání rodičů, skóre autoreportovaných kognitivních schopností a skóre hodnocení pracovních dovedností. Přestože informační asymetrie je na trzích práce ve studovaných zemích přítomná, žádná spolehlivá evidence o využívání signalizační funkce vzdělání nebyla nalezena.
Klíčová slova:
učení zaměstnavatele; trhy práce; lidský kapitál; signalizační funkce vzdělání; informační asymetrie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2016
Datum podání práce:
18. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59568_kasd02.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
53049_chyh01.pdf [163,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
59568_xspep04.pdf [270,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59568/podrobnosti