Analýza vývoje dluhu v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje dluhu v České republice
Autor práce:
Krýslová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bašta, Milan
Osoba oponující práci:
Helman, Karel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje celkového dluhu v České republice a jeho analýza zvlášť pro sektor domácností a nefinančních podniků. Z ekonomických teoretických předpokladů lze usuzovat, že existuje závislost mezi výší poskytnutých úvěrů a vývojem HDP, resp. mezi úvěrovým a hospodářským cyklem. Práce je rozdělena na tři části. První část se skládá z kapitol 1-4, kde je popsána dále použitá teorie. Druhá část, kapitola 5, popisuje konkrétní použité časové řady. Tedy řady týkající se objemu dluhu pro Českou republiku, vývoje HDP a vývoje úrokových sazeb. Úrokové sazby a objemy dluhu jsou dále členěny podle délky splatnosti a také podle dvou zvolených sektorů. Poslední část, kapitola 6, je zaměřena na kointegrační analýzu, sestavení modelu ADL a model korekce chyby pro rozlišení krátkodobých a dlouhodobých vztahů mezi časovými řadami, pokud je to možné.
Klíčová slova:
objem dluhu; ADL model; korekce chyby

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2017
Datum podání práce:
1. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60819_xkryp00.pdf [1,52 MB]
Oponentura:
52505_helmank.pdf [186,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
60819_basm01.pdf [59,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60819/podrobnosti