Vývoj nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004-2016 v závislosti na demografickém vývoji

Autor práce: Remešová, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Barák, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004-2016 v závislosti na demografickém vývoji
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004 - 2016 v závislosti na demografickém vývoji. V teoretické části práce autorka charakterizuje základní typologii zdravotnických systémů a demografické ukazatele, které jsou důležité při tvorbě státní politiky v oblasti zdravotnictví. Praktická část obsahuje podrobnou analýzu celkových výdajů na zdravotnictví, které jsou porovnány s makroekonomickými ukazateli a ekonomickými skutečnostmi, a analýzu demografických procesů za sledované období. V roce 2014 dosáhly celkové výdaje na zdravotnictví téměř 300 miliard korun, což je historickém maximum, a v roce 2015 tvořilo zdravotnictví 7,7 % HDP. Současným trendem v oblasti demografii zůstává stárnutí obyvatelstva a pokles porodnosti, které má významný vliv na růst celkových výdajů na zdravotnictví. Autorka předkládá doporučení v oblasti reformy financování zdravotní péče a efektivního fungování.
Klíčová slova: Demografický vývoj; Systém financování ; Zdravotnictví ; Výdaje na zdravotnictví; Náklady

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004-2016 v závislosti na demografickém vývoji
Překlad názvu: Development of health care costs in the Czech Republic in the period 2004 - 2016 depending on the demographic development
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the bachelor thesis is the analysis of the development of costs of health care in the Czech Republic in the period 2004 - 2016, depending on the demographic development. In the theoretical part of the thesis, the author characterizes basic typology of health systems and demographic indicators, which are important in the creation of state policy in the field of health care. The practical part contains a detailed analysis of the total healthcare expenditures that are compared with the macroeconomic indicators and economic facts, and the analysis of the demographic processes over the monitored period. In 2014, total healthcare spending was nearly 300 billion crowns, which is the historical maximum, and in 2015 health care was 7,7 % of GDP. The demographic trend is the aging of the population and the decline in birth rates, which has a significant impact on the growth of total health expenditure. The author makes recommendations on reforming healthcare financing and effective functioning.
Klíčová slova: System of financing; Healthcare; Health expenditures; Costs ; Demographic trends

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 07.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59049_remk00.pdf [2,01 MB]
Oponentura52665_barv02.pdf [550,97 kB]
Hodnocení vedoucího59049_xlukt04.pdf [496,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59049/podrobnosti