Sportovní marketing

Autor práce:
Neumannová, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházková, Markéta
Osoba oponující práci:
Čapoun, Karel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sportovní marketing
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá sportovním marketingem a jeho aplikací v moderním sportu zvaném Pole dance. Začleňuje důvody a vznik tohoto sportu do celkové historie sportu. Popisuje kořeny pole dance, jeho důležité mezníky, zabývá se současnou organizací a dnešními potřebami sponzoringu pole dance a tím logicky otevírá možnosti uplatnění moderních metod, které dnes úspěšně přináší marketing a jeho dynamicky se rozvíjející obor sportovní marketing do jiných odvětví businessu a sportu. Práce dále stanovuje správné podmínky uplatnění sportovního marketingu a jeho hlavních nástrojů v tomto atraktivním a specifickém sportu. V práci je pomocí výzkumného dotazníku identifikován pole dance zákazník a stanoven vhodný způsob získávání zákazníků nových. Pomocí expertního rozhovoru analyzuje aktivity pole dance organizací v České republice a zhodnocuje současnou situaci pole dance v ČR a v zahraničí. Hlavními přínosy této práce je stanovení efektivní marketingové komunikace pro naplnění potřeb dalšího rozvoje divácky a sponzorsky atraktivního sportu pole dance, jeho destigmatizace a zvýšení povědomí čtenářů o tomto tématu.
Klíčová slova:
Sponzoring ve sportu; Organizace; Pole dance; Sport; Sportovní marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská

Název katedry:
Katedra marketingu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sportovní marketing
Překlad názvu:
Sports marketing
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work is dedicated to Sports marketing and its application in modern sport called Pole dance. The thesis integrates the reasons and the emergence of this sport into the overall history of sport. It describes the roots of pole dance and its important milestones. Also it deals with contemporary organizations and todays needs of sponsorship and thus logically opens up the possibilities of applying the modern methods that today successfully brings marketing and its dynamically developing Sports marketing to other branches of business and sport. The work also sets the right conditions for the application of Sports marketing and its main tools in this attractive and specific sport. In this work the research questionnaire identifies typical pole dance customers and determines the appropriate way of acquiring new customers. Through an interview with an expert are analyzed activities of pole dance organizations in Czech Republic. The interview also evaluates the current situation in pole dance field in Czech Republic and abroad. The main benefits of this work are the determination of effective marketing communication, its destigmatisation and rising up the readers knowledge about this topic.
Klíčová slova:
Sports marketing; Organizations; Pole dance; Sponsorship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Business Administration

Název katedry:
Department of Marketing

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 4. 2016

Datum podání práce:
30. 4. 2017

Datum obhajoby:
06.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57285_neua02.pdf [1,12 MB]

Oponentura:
53759_Čapoun.pdf [506,18 kB]

Hodnocení vedoucího:
57285_prom01.pdf [389,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57285/podrobnosti