Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o.

Autor práce: Hurárová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Otakar
Osoba oponující práci: Pelc, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce je analýza vybraný složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o. Cílem práce je popsat a poukázat na současný systém péče o zaměstnance a jejich vzdělávání ve vybrané firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o., následně analyzovat a zhodnotit, popřípadě navrhnout opatření ke zlepšení systému péče o zaměstnance v této společnosti. V teoretické části práce jsou nejprve představeny základní pojmy, které jsou v práci dále užívány, následně je pojednáno obecně o péči o zaměstnance, dále je pozornost věnována jedné z oblastí péče o zaměstnance, kterou je vzdělávání zaměstnanců. Praktická část pak nejprve představuje profil vybrané společnosti Johnson Controls International, spol. s.r.o., dále se zaměřuje na analýzu vybraných složek péče o zaměstnance v této společnosti a následně se podobně věnuje jejímu vyhodnocení a formulaci návrhů a doporučení, které mohou společnosti napomoci k optimalizaci péče o zaměstnance.
Klíčová slova: Vzdělávání zaměstnanců; Péče o zaměstnance; Benefity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vybraných složek péče o zaměstnance ve firmě Johnson Controls International, spol. s.r.o.
Překlad názvu: Analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The topic of my bachelor thesis is the analysis of selected employee care components at Johnson Controls International, Ltd. The aim of the thesis is to describe and point out the current system of employee care and education in selected company Johnson Controls International, Ltd., then analyze and evaluate, or propose measures to improve the employee care system in this company. In the theoretical part of the thesis are first introduced basic concepts, which are used in the work, followed in general with the care of employees, attention is paid to one of the areas of employee care, which is the education of employees. The practical part first represents the profile of selected Johnson Controls International, Ltd, it also focuses on the analysis of selected employee care components in this company, and then similarly focuses on its evaluation and the formulation of suggestions and recommendations that can help companies to optimize employee care.
Klíčová slova: Benefits; Employee training; Employee care

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2017
Datum podání práce: 2. 5. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61992_xhure01.pdf [364,19 kB]
Oponentura53991_Pelc.pdf [44,25 kB]
Hodnocení vedoucího61992_nemeco.pdf [331,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61992/podrobnosti