Aplikace spotřební funkce na ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace spotřební funkce na ČR
Autor práce:
Poncar, Jaroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hušek, Roman
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Spotřební funkce je standardním nástrojem kvantitativní ekonomické analýzy při zkoumání vztahů mezi spotřebními výdaji a důchodem, případně dalšími ovlivňujícími faktory, kterými jsou likvidní aktiva, úroková míra či různé demografické a sociální faktory. V práci jsou představeny nejčastěji používané postupy v ekonometrické analýze spotřební funkce. Pozornost je věnována hypotéze absolutního důchodu, relativního důchodu, životního cyklu, permanentního důchodu, racionálních očekávání a spotřební funkci na principu modelu korekce chyby. Dále je posouzena vhodnost jednotlivých modelů pro současnou ekonomickou situaci v České republice. Následně je navržen a otestován empirický model funkce spotřeby pro Českou republiku. Dále jsou provedeny a porovnány odhady jednotlivých modelů spotřební funkce pro období před a po hospodářské krizi z let 2008 a 2009. Na závěr je provedena krátkodobá predikce vývoje spotřeby českých domácností.
Klíčová slova:
spotřební funkce; spotřeba; predikce; ekonometrický model; časové řady; disponibilní důchod

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
10. 5. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61420_xponj05.pdf [1,81 MB]
Veřejná příloha:
15474_xponj05.zip [15,19 kB]
Oponentura:
53435_formanek.pdf [276,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
61420_husek.pdf [149,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61420/podrobnosti