Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Would Ronald Coase love Bitcoin? How Blockchain Lowers Transaction Costs and Changes the Coasian Firm

Autor práce: Kaid, Amira
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci: Prokop, Jaromír
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Kaid, Amira
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Bc.
Název fakulty:Národohospodářská fakulta [cs]
Faculty of Economics [en]
Název katedry:Katedra ekonomie [cs]
Department of Economics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPBakalářská práce [cs]
Bachelor thesis [en]
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Název VŠKP Nápověda Would Ronald Coase love Bitcoin? How Blockchain Lowers Transaction Costs and Changes the Coasian Firm [en]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Ronald Coase by rád Bitcoin? Jak Blockchain snižuje náklady na transakci a mění koasijskou firmu [cs]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
decentralized ; bitcoin; firm; law; Blockchain; smart contracts ; transaction costs [cs]
law ; Firm; Blockchain; decentralized ; Bitcoin; smart contracts ; transaction costs [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Zvyšující se popularita blokové technologie, která je jinak známá jako technologie, která je základem protokolu Bitcoin, byla předmětem velkého průzkumu a nadšení mezi finančními organizacemi za potenciálně revoluční vlastnosti, které pravděpodobně změní fungování ekonomiky v budoucnu. Blokový řetězec je decentralizovaná kniha o otevřeném zdroji, která zaznamenává transakce bitcoin a je spravována distribuovanou sítí horníků. Blokovková technologie však má mnoho aplikací mimo měnu a může být použita v různých oblastech, včetně organizační struktury firmy a práva. Tato práce zkoumá, jak blokovací technologie sníží transakční náklady spojené s organizací firmy a jakým způsobem by to změnilo roli firmy. Coase (1937) ve svém článku (The Nature of the Firm) vysvětlil, že firmy existují a nadále působí hierarchně kvůli transakčním nákladům, které se podílejí na využití tržního mechanismu. Tento článek také zkoumá, jak by bloková klauzule snížila transakční náklady na řešení sporů uskutečněním tržních transakcí, které zmínil Coase (1960) v (Problém sociálních nákladů). K dosažení tohoto cíle se rámec Coases používá teoreticky k modelování budoucího pevného a právního systému, který je založen na blokových řetězcích a používá v transakcích bitcoin. Výsledky naznačují, že bloková technologie by snížila náklady na transakce, které společnost Coase uvedla tak, že by způsobila, že by se firma stala méně hierarchickou povahou a umožnila by jí přijmout integrující a distribuovaný systém řízení. Stejně tak v případě práva by transakční náklady mohly klesat, což by účastníkům usnadnilo vyřešit své spory pomocí tržního mechanismu, místo aby musely spoléhat na ústřední orgán. [cs]
The rising popularity of blockchain technology otherwise known as the technology that underlies the Bitcoin protocol has been the subject of a lot of investigation and enthusiasm among financial organizations for its potentially revolutionary properties that will likely change how the economy works in the future. The blockchain is a decentralized open source ledger that records bitcoin transactions and is maintained by a distributed network of miners. Blockchain technology however has many applications beyond currency and can be applied in various areas including the firm organizational structure and law. This thesis examines how blockchain technology would lower the transaction costs involved in organizing the firm and how it would thus change the role of the firm. Coase (1937) in his article (The Nature of the Firm) explained that firms exist and continue to operate in a hierarchal manner because of the transaction costs that are involved in using the market mechanism. This paper also examines how the blockchain would lower the transaction costs of resolving disputes through carrying out market transactions that were mentioned by Coase (1960) in (The Problem of Social Cost). In order to achieve this aim Coases framework is used to theoretically model a future firm and legal system which are blockchain-based and that use bitcoin in their transactions. The results indicate that blockchain technology would reduce the transaction costs pointed out by Coase in such a way that it would cause the firm to become less hierarchal in nature and would allow it to adopt a more inclusive and distributed management system. Similarly in the case of law the transaction costs would fall making it easier for parties to resolve their disputes using the market mechanism instead of having to rely on a central authority. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda English [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Stroukal, Dominik
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Prokop, Jaromír
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:08.01.2016
Datum poslední editace záznamu:09.06.2017 11:48:27
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 08.06.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce55740_kaia00.pdf [ 1,30 MB ]
Veřejná příloha15496_kaia00.pdf [ 335,16 kB ]
Oponentura53052_proj04.pdf [ 370,30 kB ]
Hodnocení vedoucího55740_xstrd08.pdf [ 376,18 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/55740/podrobnosti