Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR

Autor práce: Melnyk, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci: Sokol, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti jako celku, v praktické části konkrétně - ukazatelem obecné míry nezaměstnanosti - v ČR a v Rakousku. Práce nejprve probere teorie obecných pojmů pro seznámení s nezaměstnaností v otevřené ekonomice, pak vysvětlí jednotlivé druhy nezaměstnanosti a faktory které je způsobují. Odděleně popíše Okunův zákon a uvede regresní rovnici, která pak bude ověřena na empirických datech. Dále nás seznámí s vybranými ekonometrickými postupy analýzy nezaměstnanosti, primárně se zaměří na problematiku časových řad, s nimiž pak bude pracovat v praktické části. Konkrétně projde obecné pojmy v ekonometrii, techniky odhadů parametrů regresní rovnice, dekompozici časových řad a jejich charakteristiky, použití dummy proměnných při ekonometrickém modelování, ekonometrické a statistické verifikace modelu. V praktické části se provede empirická analýza a vyhodnocení výsledků - nejprve dekompozice časových řad a řádné očištění o sezónnost, pak test časových řad na jednotkový kořen a následně bude použito diferencování pro očištění o trend. Jako hypotézy budou zvoleny některé faktory popsané v teoretické časti, a to: úroveň vzdělání občanů, minimální mzda, globální krize z roku 2008, intervence ČNB, a HDP podle Okunova zákona. Budou modelovány regresní rovnice závislosti míry nezaměstnanosti na jednotlivých faktorech, model bude také postupně rozšiřován o další proměnné, a testován na autokorelaci a heteroskedasticitu. Odhady za použití metody zobecněných nejmenších čtverců budou porovnány s odhady MNČ. Práci shrne závěr o provedené empirické analýze.
Klíčová slova: Míra nezaměstnanosti; Okunův zákon; Ekonometrická analýza; Časová řada

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Překlad názvu: Econometric analysis of unemployment in Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the issue of unemployment in general, and in the practical part concretely - unemployment rate in the Czech Republic and Austria. Firstly, the thesis examines the theory of general concepts for getting acquainted with unemployment in an open economy, then explains different types of unemployment and the factors that cause them. Separately describes Okun's law and introduces the regression equation, which will be verified later on empirical data. Next, it will introduce to us selected econometric methods of unemployment analysis, primarily focusing on the problems of time series, with which it will work in the practical part. Particularly, it will describe general terms in econometrics, techniques of estimation of parameters for regression equation, decomposition of time series and their characteristics, use of dummy variables in econometric modeling, econometric and statistical verification of model. In the practical part empirical analysis and evaluation of the results are going to be performed - firstly, decomposition of time series and proper seasonal adjustment.,then test of time series for unit root and subsequently differentiation for detrending. As a hypothesis, some of the factors described in the theoretical part will be selected:: citizens' level of education, minimum wage, global crisis of 2008, intervention of CNB, and GDP (based on Okun's law). Regression of unemployment rate on individual factors will be run, the model also will be gradually expanded by other variables and will be tested for the unit root and heteroskedasticity. Estimates using the Generalized Least Squares method will be compared to the OLS estimates. Thesis will be summarized by conclusion of the empirical analysis.
Klíčová slova: Unemployment rate; Time series; Okun's law; Econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 11. 2016
Datum podání práce: 29. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59670_xmela10.pdf [1,62 MB]
Veřejná příloha15666_xmela10.csv [551 B]
Veřejná příloha15667_xmela10.csv [605 B]
Veřejná příloha15668_xmela10.csv [1,68 kB]
Veřejná příloha15669_xmela10.csv [5,55 kB]
Veřejná příloha15670_xmela10.csv [352 B]
Veřejná příloha15671_xmela10.csv [10,31 kB]
Veřejná příloha15672_xmela10.unknown [11,56 kB]
Oponentura53617_xsoko00.pdf [39,89 kB]
Hodnocení vedoucího59670_formanek.pdf [266,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59670/podrobnosti