Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu

Autor práce:
Sukup, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Polonyankina, Tatiana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zdali je nějaká závislost mezi spotřebou piva a protikuřáckým zákonem ve 41 zemích Evropy a přilehlých oblastech v časovém období od roku 1998 do roku 2012 pomocí ekonometrické analýzy. Práce je rozdělena na teoretickou část s metodologií a na praktickou část. Empirická část je zpracována pomocí softwarového programu STATA od společnosti StataCorp. Vzhledem k povaze dat je třeba na ně nahlížet jako na data panelová. Ty se liší od dat průřezových i časových řad. V programu STATA jsou k práci s panelovými daty používané modely OLS, GLS, LDSV, GEE a další. V závěrečné fázi práce zde vybírám nejlepší model a interpretuji jeho hodnoty. Předpokládaný cíl práce byl dosažen, protože měl protikuřácký zákon ve všech modelech negativní efekt na spotřebu piva.
Klíčová slova:
protikuřácký zákon; pivo; STATA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra ekonometrie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu
Překlad názvu:
Econometric analysis of dependence beer’s consumption on smoke-free law
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to find out whether there is some dependence between beer consumption and smoke-free law in 41 countries of Europe and adjacent areas in the period from 1998 to 2012 using econometric analysis. The thesis is divided into theoretical part with methodology and practical part. The empirical part is processed by the StataCorp software program STATA. Due to the nature of the database, it is necessery work with them as panel database. These are different from cross-section and time series data. In the STATA program, models OLS, GLS, LDSV, GEE and more, are designed to work with panel data. In the final phase of my work I choose the best model and interpret its values. The intended objective of the work was achieved because the smoke-free law in all models had a negative effect on the consumption of beer.
Klíčová slova:
smoke-free law; beer; STATA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Econometrics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 1. 2017

Datum podání práce:
5. 5. 2017

Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60299_xsukv01.pdf [1,33 MB]

Oponentura:
53866_xpolt11.pdf [278,18 kB]

Hodnocení vedoucího:
60299_zouharj.pdf [332,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60299/podrobnosti