Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v České republice

Autor práce: Kohútová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Osoba oponující práci: Antal, Jarolím

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou Obnovitelných zdrojů energie a jejich využitím v České republice. V první kapitole jsou rozebrány základní pojmy, které budou figurovat napříč celou prací, dále jsou stručně charakterizovány zdroje neobnovitelné a podrobněji zdroje obnovitelné. Druhá kapitola informuje o stavu české energetiky, zaměří se dále na výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a nakonec uvede množství instalovaného výkonu elektráren fungujících na bázi obnovitelných zdrojů. Třetí kapitola se týká podpory obnovitelných zdrojů energie v České republice a nakonec poslední kapitola obsahuje případovou studii, která je zaměřena na konkrétní využití solární energie na střeše rodinného domu. V případové studii bylo porovnáno několik panelů od různých výrobců a efektivnost návratnosti investice u každého z nich. Případová studie je provedena metodou sběru informací a následného provedení výpočtů. Výsledkem diplomové práce je zjištění, že podpora na využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice je dostatečná a zároveň že je efektivní investovat do solárních systémů k výrobě elektrické energie pro rodinný dům v případě získání dotace.
Klíčová slova: Nová zelená úsporám; Návratnost investice; Zdroje energie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v České republice
Překlad názvu: Renewable resources of energy and their use in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis is concerned with renewable resources of energy and their use in the Czech Republic. The first charter includes not only basic terms that will be used during whole the thesis but also a short description of non-renewable sources and detailed description of renewable resources of energy. The second chapter informs about the energy industry and it concentrates on the production of electricity and heat by renewable resources. Moreover, this chapter introduces install energy output of renewable resources in the Czech Republic. Third chapter is dedicated to financial aid heading towards renewable resources of energy in the Czech Republic and finally fourth chapter contains the case study, which is focused on the efficiency of investment payback of solar system installed on the roof of family house for gaining electricity. In the case study there is a comparison of several solar panels made by different producers and it is also compared the efficiency of investment payback for each solar panel. The case study is carrying out using method of collecting information followed by several calculations. The result of the diploma thesis is finding that the financial support for using renewable resources is adequate. Furthermore, the second finding is that investment to installation of the solar system to the roof of the family house is efficient in case of obtaining the financial aid.
Klíčová slova: Investment payback; Sources of energy; Financial support

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 5. 2016
Datum podání práce: 15. 6. 2017
Datum obhajoby: 08.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57589_koha00.pdf [2,10 MB]
Oponentura54158_xantj900.pdf [64,16 kB]
Hodnocení vedoucího57589_vosta.pdf [64,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57589/podrobnosti