Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Stock Market Indices and Regimes on Commodity Markets
Překlad názvu:
Analýza indexů akciových trhů a režimů na komoditních trzích
Autor práce:
Kuchina, Elena
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Cahlík, Tomáš
Osoba oponující práci:
Máša, Petr; Lukáčik, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci typických scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy s přihlednutím k různým režimům na komoditních trzích. Pro nalezené scénáře byly navrženy investiční doporučení. S ohledem na různé režimy, kterými komoditní trhy procházejí, a na vzájemnou provázanost mezi akciovými trhy během různých situací na komoditních trzích, bylo analyzováno šest scénářů vzájemných vztahů mezi akciovými trhy. Bylo ukázano, že v době nejvíce nestabilního období, kdy vysoce volatilní stav převládá současně na energetickém trhu, na trhu drahých kovů a na neenergetickém komoditním trhu, se celá ekonomika stává více svázaná se silnějšími vzájemnými závislostmi mezi indexy akciových trhů, a jako důsledek začínají selhávat přínosy diverzifikace. Při současné přítomnosti nízké volatility na všech třech sledovaných komoditních trzích je shoda mezi výskyty vysoce volatilních stavů většiny indexů, kromě indexů v rámci evropského trhu (DAX, CAC 40, IBEX 35), poměrně slabá. Podobně i korelace v rámci regionů a s ostatními regiony je slabší ve srovnání s jinými situacemi na komoditních trzích, takže standardní investiční strategie může být zachovována. Rovněž bylo ukázano, že provázanost mezi akciovými trhy během období vysoké volatility na energetickém trhu se liší v závislosti na zdroji ropného šoku, způsobujícím vyšší volatilitu. Skrytý Markovův model je použit k určení režimů, převládajících na různých komoditních a akciových trzích během různých časových období. K měření podobnosti akciových trhů z hlediska výskytu stavu s vysokou volatilitou na daném trhu je použit Jaccardův koeficient podobnosti. Korelace mezi akciovými trhy byla vypočtena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Závěrečná část výzkumu je věnována modelovému přístupu použivanému k analýze závislosti směru pohybu hodnoty SSEC indexu na ostatních analyzovaných akciových indexech mezi dvěma obchodními dny během různých situací na komoditních trzích. Analýza závislosti byla provedena pomocí Stochastického Gradientního Boostingu.
Klíčová slova:
komoditní trh; index akciového trhu; skrytý Markovův model; Jaccardův koeficient podobnosti; Spearmanův korelační koeficient; Stochastický Gradientní Boosting; AUC ROC; Informační hodnota

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 6. 2017
Datum podání práce:
25. 7. 2017
Datum obhajoby:
25.10.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62350_xkuce10.pdf [14,52 MB]
Oponentura:
54098_Lukáčik.pdf [1002,22 kB]
Oponentura:
54099_Máša.pdf [517,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
62350_qcaht00.pdf [246,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62350/podrobnosti