Co se děje na VŠE?

29. 3. 2018 - Děkanské dny

Hledat
Pokročilé hledání

Ocenění podniku TOS Svitavy a.s.

Autor práce: Pečonka, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jahodová, Lucie
Osoba oponující práci: Adamec, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku TOS Svitavy a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je určení tržní hodnoty podniku TOS Svitavy, a.s. k datu 1. 1. 2017. Nejprve jsou uvedeny základní informace o ocenění a oceňovaném podniku. Proces ocenění začíná finanční analýzou, která se zabývá minulým vývojem podniku na základě dostupných účetních výkazů. Po ní je zpracována analýza strategická, jež se zaměřuje na tržní prostředí a vliv konkurence. Po rozdělení majetku na provozně nutný a neprovozní jsou analyzovány a prognózovány hlavní generátory hodnoty. Z těch dále vychází sestavení kompletního finančního plánu. V poslední části je podnik oceněn dvěma vybranými metodami a je stanoven výsledný odhad jeho tržní hodnoty.
Klíčová slova: TOS Svitavy; tržní hodnota; finanční analýza; strategická analýza; provozní a neprovozní majetek; generátory hodnoty; finanční plán; oceňovací metody

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ocenění podniku TOS Svitavy a.s.
Překlad názvu: Valuation of TOS Svitavy a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The purpose of the diploma thesis is to determine the market value of TOS Svitavy, a.s. as of 1st January 2017. First of all, the basic information about the valuation and the valued company is mentioned. The valuation process starts with a financial analysis that deals with past business development based on available financial statements. It is followed by a strategic analysis focusing on the market environment and the impact of competition. After dividing assets to operational and non-operational, major value drivers are analyzed and predicted. Next, a complete financial plan based on these value drivers is compiled. In the last part, the company is valued by two selected methods and the final estimate of its market value is determined.
Klíčová slova: strategic analysis; operational and non-operational assets; TOS Svitavy; value drivers; financial plan; market value; financial analysis; valuation methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 16. 11. 2017
Datum obhajoby: 21.11.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60193_xpecd14.pdf [5,65 MB]
Oponentura54850_Adamec.pdf [2,08 MB]
Hodnocení vedoucího60193_zahrad.pdf [195,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60193/podrobnosti