Podnikatelský plán založení restaurace

Autor práce:
Hanuš, Jan
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Musil, Martin
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán založení restaurace
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá podnikatelským plán založení restaurace. Cílem je založení restaurace U Černého psa se specifickými produkty. Diplomová práce je napsána jako návod pro každého začínajícího restauratéra. Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část se zabývá obecnými zásadami podnikání, výběrem právní normy vhodné pro restaurační business a teoretickými zásadami, který musí každý podnikatelský plán splňovat. Další částí je metodologická část, kde jsou obsaženy postupy všech analýz, které se v práci vyskytují. Následuje praktická část, která se věnuje samotnému podnikatelskému plánu restaurace U Černého psa. Čtenář zde nalezne konkrétní popis činností, které by měl v případě podnikání v restauračním ruchu splnit. Tato část obsahuje analýzy, díky kterým mohl podnikatel v závěru zhodnotit životnost a rentabilitu podniku.
Klíčová slova:
Podnikatelský plán; Restaurace; Finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta managementu

Název katedry:
Katedra managementu

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelský plán založení restaurace
Překlad názvu:
Business Plan of Establishing a Restaurant
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the business plan of setting up a restaurant. The aim is to establish the U černého psa restaurant with specific products. The diploma thesis is written as a guide for ever each restaurateur, who intends to set up his own business. The thesis is divided into three parts. The theoretical part deals with the general principles of business, choosing the legal normative business environment and the theoretical principles that every business plan must meet. The second part is the methodological part, which contains the procedures of all the analyses that occur in the process. This is followed by the practical part that deals with the business plan of the restaurant U Černého psa. The reader will find a specific description of activities that should be followed in the case of a restaurant business. This section contains analyses that should help the entrepreneur to evaluate the business life and profitability.
Klíčová slova:
Financial analysis; Business plan; Restaurant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Management

Název katedry:
Department of Management

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2016

Datum podání práce:
20. 12. 2017

Datum obhajoby:
19.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58959_xhanj51.pdf [1,36 MB]

Oponentura:
55195_dvorakji.pdf [157,98 kB]

Hodnocení vedoucího:
58959_musil.pdf [28,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58959/podrobnosti