Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti
Autor práce:
Hemrová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Fiala, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit a popsat porodnost a plodnost v 90. letech a současnosti na území České republiky, zaměřit se zejména na příčiny tak prudkého poklesu plodnosti a jejího opětovného růstu. Zhodnotit změny v demografickém chování populace. Popsat a vyhodnotit vývoj a trendy porodnosti a plodnosti. Zaměřit se také na strukturu narozených podle pořadí. Na základě vybraných projekcí Českého statistického úřadu porovnat skutečný a projektovaný počet živě narozených dětí od roku 1966 do současnosti, a současně také vyhodnotit případné rozdíly. Při analýze je využita metoda výpočtu projekce pomocí komponentní metody s migrací.Práce je rozdělena do tří částí. První část je teoretická a obsahuje úvod do problematiky porodnosti a plodnost a jejich vývoj s příchodem společensko-politické změny na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Druhá část je analytická a je tvořena analýzou plodnosti a porodnosti v průběhu 90. let. Třetí, analytická, část práce porovnává skutečnou a predikovanou porodnost v České republice a dále je provedena projekce komponentní metodou s migrací s horizontem projekce do roku 2065.
Klíčová slova:
porodnost; plodnost; projekce; 90. léta; Česká republika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra demografie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
4. 1. 2018
Datum obhajoby:
25.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63195_xhemm07.pdf [1,19 MB]
Oponentura:
55525_fiala.pdf [271,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
63195_langhamj.pdf [130,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63195/podrobnosti