Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace

Autor práce: Kolařík, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Osoba oponující práci: Buček, Milan; Piecha, Marian

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na zhodnocení a analýzu podpory poskytnuté z Operačního programu podnikání a inovace v programovém období 2007 – 2013. V teoretické části jsou vydefinovány hlavní pojmy týkající se této tématiky, zdůvodnění poskytování této podpory a je přestavena problematika regionálních disparit a jejich měření. Praktická část je nejprve zaměřena na analýzu příjemců podpory, kdy jsou meziregionální rozdíly týkající se příjemců podpory hodnoceny prostřednictvím hierarchické shlukové analýzy. Dále pak je posuzováno jejich finanční zdraví prostřednictvím bankrotních modelů. Vliv podpory z OPPI na vybrané finanční ukazatele příjemců podpory je zhodnocen prostřednictvím analýzy panelových dat. Další část práce se zabývá regionálním rozložením této podpory za účelem zjištění, zda je operační program zaměřen na podporu regionů se soustředěnou podporou státu. Závěr disertační práce patří statistickému šetření založenému na dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření zachycují názor a postoj příjemců podpory na dotační proces a zkušenosti s ním spojené. Odhaluje také odlišnosti v chování a přístupu jednotlivých kategorií podniku. Rovněž je zjišťována možná přítomnost efektu mrtvé váhy. Součástí této práce jsou doporučení pro řídící orgán s ohledem na současný operační program OPPIK.
Klíčová slova: strukturální fondy; dotazníkové šetření; bankrotní model; podpora podnikání; malé a střední podniky; Operační program Podnikání a inovace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zhodnocení podpory podnikání poskytnuté z Operačního programu Podnikání a inovace
Překlad názvu: Evaluation of the financial support provided from the Operational Programme Enterprise and Innovation
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This doctoral thesis focuses on evaluation and analysis of the financial support provided from the Operational Programme Enterprise and Innovation (OPEI) during the programming period 2007 – 2013. The theoretical part of the thesis deals with the main definitions relating to this topic, reasons why the assistance was granted and presents aspects of regional disparities and types of their measurements. The practical part first focuses on analysis of aid beneficiaries. Their interregional differences are evaluated by a hierarchical cluster analysis. Then, their financial health is assessed by bankruptcy models. Effect of the OPEI financial support on the selected financial indicators of the beneficiaries is evaluated by an econometric approach towards panel data. The next part of the thesis deals with a regional breakdown of this assistance in order to find out whether the operational programme is aimed at he support of regions with concentrated state aid. The final part looks at a statistical survey based on a questionnaire. The outcomes bring the beneficiaries´view on the subsidy process and relating experiences. It also reveals differences in behaviour and approach of different categories of companies. This part also look into the potential threat of deadweight loss. Part of this thesis are recommendations for a managing authority taking into account the current operational programme Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness.
Klíčová slova: business support; small and medium enterprises; structural funds; Operational Programme Enterprise and Innovation; bankruptcy model; questionnaire survey

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika - veřejná správa
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 1. 2018
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33733_xkolp29.pdf [4,23 MB]
Oponentura55529_Buček.pdf [506,82 kB]
Oponentura55530_Piecha.pdf [1,13 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33733/podrobnosti