Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Problematika mezinárodního účetního standardu IFRS16

Autor práce: Ryznerová, Denisa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hajdíková, Taťána
Osoba oponující práci: Burian, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika mezinárodního účetního standardu IFRS16
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního účetního standardu IFRS 16 Leasingy, který představuje zásadní rozdíl účtování nájemních smluv a operativních leasingů a jeho dopady především na rozvahu konkrétní společnosti, ale i na výkazy zisků a ztráty. Pojednává o rozdílných pravidlech a principech stávajícího standardu IAS 17 a nového standardu IFRS 16, jejich výhody a nevýhody. Cílem práce je kompara-tivní analýza účetních výkazů dle nového mezinárodního účetního standardu IFRS 16 Leasingy a současnou úpravou oblasti leasingů dle standardu IAS 17 Leasingy a změna klíčových ukazatelů zadluženosti a EBITDA vybrané společnosti. Výstupem práce je posouzení rozdílů ve výkaznictví a zjištění zda nový standard přispěje k přehlednosti a zkvalitnění zobrazení majetkové struktury konkrétní společnosti. Výsledek této práce bude přínosem zejména pro zainteresované skupiny, management a finančního ředitele společnosti.
Klíčová slova: Mezinárodní účetní předpisy; České účetní předpisy; Finanční leasing; Operativní leasing; Výkaznictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Problematika mezinárodního účetního standardu IFRS16
Překlad názvu: The issue of International Accounting Standard IFRS16
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the issue of the international accounting standard IFRS 16 Leasing, which represents a significant difference in the accounting of rental contracts and operating leases and its impacts mainly on the balance sheet of a particular company, but also on profit and loss statements. It discusses the different rules and principles of the current IAS 17 and the new IFRS 16, their advantages and disadvantages. The aim of the thesis is to compare the financial statements according to the new international accounting standard IFRS 16 Leasing and the current adjustment of the lease area according to IAS 17 Leases and change of key indebtedness indicators and EBITDA of the selected company. The output of the thesis is to assess differences in reporting and to determine whether the new standard will contribute to the clarity and improvement of the representation of the company's property structure. The outcome of this work will be of benefit in particular to the stakeholders, management and financial director of the company.
Klíčová slova: International accounting standards; Czech accounting standards; Financial Leasing; Operating Leasing; Reporting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2017
Datum podání práce: 20. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61510_ryzd00.pdf [1,73 MB]
Oponentura57061_Burian.pdf [608,37 kB]
Hodnocení vedoucího61510_kozlova.pdf [528,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61510/podrobnosti