Česko-finské kulturní rozdíly

Autor práce:
Balážová, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Zadražilová, Dana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-finské kulturní rozdíly
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Ačkoliv jsou Česká republika i Finsko evropské státy a oba přirozeně náleží do západního kulturního světa, existují mezi jejich kulturami navzájem značné rozdíly. Především díky studijnímu výměnnému pobytu Erasmus se každoročně zvyšuje počet Čechů cestujících do Finska, a zároveň i Finů, kteří naopak přijíždí strávit jistý čas u nás. Setrvale zvyšující se trend vzájemného kontaktu je pozorovatelný i v rámci obchodní a turistické výměny. Potřeba vzájemného pochopení tedy vzrůstá.Hlavním cílem diplomové práce je definovat česko-finské a finsko-české kulturní standardy. V souladu s metodologií Alexandera Thomase jsou vzájemné kulturní standardy definovány na základě hloubkových rozhovorů s příslušníky obou kultur o rozdílných a konfliktních situacích, které při kontaktu s druhou kulturou zažili. Respondenti museli splnit kritérium minimálně tři měsíce trvajícího kontaktu s opačnou kulturou. Z výzkumu vyvstaly čtyři hlavní oblasti rozdílů – verbální a neverbální komunikace, životní styl, rodinný život, vztah k pravidlům a hodnoty. Zjištění jsou konfrontována s teoretickými výstupy kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho a Fonse Trompenaarse. Výzkum má dva výstupy. Prvním výstupem jsou doporučení pro vzájemný česko-finský styk a druhým výstupem je ověřování stanovených hypotéz.
Klíčová slova:
kulturní standardy; Hofstede; Alexander Thomas; Finsko; finská kultura; kulturní rozdíly; česká kultura; Finové; Fini; Češi; Trompenaars; kultura; kulturní dimenze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů

Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Česko-finské kulturní rozdíly
Překlad názvu:
Czech-Finnish cultural differences
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Even though both Czech Republic and Finland are European countries and they belong naturally to the Western cultural world, there are significant mutual differences between their cultures. The number of Czechs heading towards Finland and vice versa is rising every year mostly thanks to the exchange educational program Erasmus. We can observe steadily increasing trend of both commercial and touristic exchanges as well. The main focus of this master thesis lies in defining Czech-Finnish and Finnish-Czech mutual cultural standards. Cultural standards are defined in compliance with the methodology set by Alexander Thomas which counts with in-depth interviews about mutual differences and social conflicts which respondents went through. All the respondents had to fulfill the minimum criteria of being exposed to the opposite culture for at least three months. There were four main areas of differences which emerged out of the research – verbal and non-verbal communication, the lifestyle, the family life, the attitude related to rules and basic values. Results were put to a confrontation with theoretical findings related to cultural dimensions of Geert Hofstede and Fons Trompenaars. The original research has two outputs where the set of recommendations for the mutual contact being the first one and the verifying of given hypothesis being the other one
Klíčová slova:
culture; Hofstede; Czechia; Finnish culture; Czech culture; cultural standard; Trompenaars; Alexander Thomas; Finland; cultural dimension; Czech Republic; Finns; cultural differences; Czechs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 9. 2017

Datum podání práce:
25. 4. 2018

Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62876_xbali04.pdf [4,54 MB]

Oponentura:
56562_zadrazil.pdf [61,43 kB]

Hodnocení vedoucího:
62876_xmatk10.pdf [63,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62876/podrobnosti