Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketingová komunikace v zubních ordinacích

Autor práce: Burešová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pažitný, Peter
Osoba oponující práci: Luštický, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace v zubních ordinacích
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci v zubních ordinacích. Cílem práce je pak konkrétně zhodnotit efektivitu marketingové komunikace zubního střediska MUDr. Bureše. Účinnost marketingové komunikace bude pak měřena na jedné straně nově příchozími pacienty a na straně druhé vynaloženými náklady na marketingové komunikační nástroje. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V první části práce, teoretické, je představen marketingový mix služeb ve zdravotnictví, přičemž se z velké části týká právě marketingové komunikace a jejich jednotlivých nástrojů. V praktické části jsou teoretické okruhy aplikovány přímo na vybrané zubní středisko. Na závěr jsou na základě zjištěných výsledků a teoretických poznatků navržena doporučení, která by mohla majitele zubního střediska doktora Bureše inspirovat ke změnám, které povedou k efektivnějšímu oslovení nových pacientů.
Klíčová slova: efektivita; marketingová komunikace; stomatologie; Zdravotnictví ; zubní středisko MUDr. Bureše

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketingová komunikace v zubních ordinacích
Překlad názvu: Marketing Communications in Dental Surgeries
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on marketing communication in dentist's offices. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness of the marketing communication of the dental center MUDr. Bureš. The effectiveness of marketing communication is measured on the one hand by newly coming patients and on the other by the cost of marketing communication tools. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part of the thesis, theoretical, a marketing mix of services in the health care sector is introduced and it is largely concerned with marketing communication and its tools. In the practical part the theoretical circuits are applied to the selected dental center. Finally based on the findings and theoretical knowledge recommendations are proposed. These recommendations could inspire MUDr. Bureš to make changes that could lead to more effective addressing of new patients.
Klíčová slova: Health service; dentistry; efficiency; dental center MUDr. Bureš; marketing communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 5. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 25.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62164_xbure00.pdf [3,96 MB]
Veřejná příloha16807_xbure00.pdf [3,04 MB]
Oponentura56487_xlusm04.pdf [208,32 kB]
Hodnocení vedoucího62164_pazp01.pdf [286,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62164/podrobnosti