Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza rozhodovacího procesu v oblasti dopravy v dané firmě

Autor práce: Harvalík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Přibyl, Vladimír
Osoba oponující práci: Černá, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozhodovacího procesu v oblasti dopravy v dané firmě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zanalyzovat rozhodovací proces týkající se plánování rozvozových tras při rozvozu obědů ve vybrané společnosti. Jako pomůcka pro přesné zaznamenání stávajícího systému obsluhy zákazníků je využito GPS sledovací zařízení O2 Car Control v kombinaci s metodou pozorování. Cílem praktické části práce je návrh řešení reálné dopravní úlohy pomocí heuristické metody výhodnostních čísel, která je známá také pod názvem metoda Clarka a Wrighta. Dále se v práci nachází porovnání stávajícího řešení s řešením navrženým pomocí vybrané heuristické metody. Poslední dílčí součástí praktické části práce je porovnání výsledků dosažených využitím metody výhodnostních čísel s výsledky vygenerovanými pomocí dostupných softwarových nástrojů. Zavedením navrženého řešení rozvozové trasy je možno dosáhnout významných úspor.
Klíčová slova: Logistika; problém obchodního cestujícího; metoda výhodnostních čísel; Clarke-Wright; optimalizační software

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza rozhodovacího procesu v oblasti dopravy v dané firmě
Překlad názvu: Analysis of the decision-making process in the field of transport in a given company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this bachelor thesis is to analyse decision-making processes regarding planning of deliveries of lunches in particular company. GPS tracking device O2 Car control together with observation method have been used to monitor current solution of customer service. The goal of practical part of this thesis is a solving of real transport task using the heuristic method of savings algorithm, which is also known as the Clarke-Wright method. Moreover there is a comparison of current solution with proposed solution on the base of chosen heuristic method. In the very last part of practical chapter there can be found comparison of results gained through method of savings algorithm with results gained from available software tools. The new, proposed solution of delivery route leads to achieve significant savings.
Klíčová slova: Logistics; Travelling Salesman Problem - TSP; method of savings algorithm; Clarke-Wright; optimization software

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 16.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61766_harj02.pdf [1,92 MB]
Oponentura56637_cerna.pdf [299,23 kB]
Hodnocení vedoucího61766_pribyl.pdf [212,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61766/podrobnosti