Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza kulturních rozdílů vybraných zemí perspektivou mezinárodní firmy

Autor práce: Maršánová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza kulturních rozdílů vybraných zemí perspektivou mezinárodní firmy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o rozdílných kulturách vybraných zemí, které byly prvotně zkoumané prostřednictvím empirického výzkumu slavného antropologa Geerta Hofstedeho. Cílem práce je ověřit odhadní hodnoty jeho dimenzí na základě výzkumného vzorku tuzemských a zahraničních pracovníků z mezinárodní organizace Robert Bosch. Dále vyvodit závěry v důsledku komparace naměřených výsledků a uvést doporučení pro efektivnější spolupráci mezi pracovníky. Pracov-níci jsou zvoleni z českých, polských, slovenských, slovinských a tureckých poboček. Výzkumné šetření je provedeno na vzorku 285 respondentů zmíněných národností. Finální porovnání Hofstedeho zveřejněných hodnot s aktuálně naměřenými nabízí relativní shodu u některých případů i po letech.
Klíčová slova: Mezinárodní komunikace; Kulturní rozdíly; Hofstedeho dimenze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza kulturních rozdílů vybraných zemí perspektivou mezinárodní firmy
Překlad názvu: Analysis of Cultural Differences of selected Countries from the Perspective of an International Company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with different cultures of selected countries, which were first researched through the empirical research of the famous anthropologist Geert Hofstede. The aim of the thesis is to verify the estimation values of its dimensions on the basis of a sample of domestic and foreign workers from internationalRobert Bosch. Further draw conclusions from the comparison of measured results and make recommendations for more effective cooperation between workers. Workers are elected from Czech, Polish, Slovak, Slovenian and Turkish branches.The research survey is carried out on a sample of 285 respondents of the mentioned nationalities. The final comparison of Hofstede's published values with the currently measured offers a relative agreement in some cases even after years.
Klíčová slova: International communication; Cultural differences; Hofstede's dimension

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 17.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58858_xmarp93.pdf [2,18 MB]
Veřejná příloha16833_xmarp93.pdf [145,36 kB]
Veřejná příloha16834_xmarp93.pdf [149,13 kB]
Veřejná příloha16835_xmarp93.pdf [146,30 kB]
Veřejná příloha16836_xmarp93.pdf [145,75 kB]
Veřejná příloha16837_xmarp93.pdf [142,73 kB]
Veřejná příloha16838_xmarp93.pdf [247,77 kB]
Oponentura56501_xnovm132.pdf [394,50 kB]
Hodnocení vedoucího58858_dvorakji.pdf [58,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58858/podrobnosti