Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zásobovací logistika v restauračním a hotelovém průmyslu

Autor práce: Plicka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Rathouský, Bedřich

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásobovací logistika v restauračním a hotelovém průmyslu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou zásobovací logistiky konkrétního restauračního a hotelového provozu. V současné době vysoké a tvrdé konkurence hraje v tomto odvětví zásobování čím dál tím důležitější roli. Vhodně zvolený proces zásobování a volby dodavatelů je do značné míry konkurenční výhodou například v podobě vyšší čerstvosti surovin, flexibilních dodávek či snižování nákladů. Cílem práce je přiblížit, analyzovat a následně zhodnotit dosavadní proces zásobování a najít jeho možnou optimalizaci. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům a metodám daného tématu, zpracovaných na základě dostupné literatury a elektronických zdrojů. Část druhá je zaměřena na praktické poznatky z konkrétního restauračního a hotelového provozu. Tato část bude zpracována především na základě rozhovorů s majitelem a zaměstnanci restaurace a analýzy interních dokumentů.
Klíčová slova: dodavatel; nákup; restaurace; zásobování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásobovací logistika v restauračním a hotelovém průmyslu
Překlad názvu: Supply logistics in the restaurant and hotel industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the analysis of supply logistics of specific restaurant and hotel operation. Currently, in times of high and hard competition, supply proces plays an increasingly important role. A suitably chosen procurement process and choice of suppliers is to a large extent a competitive advantage, for example in the form of higher ingredient freshness, flexible deliveries or cost savings. The aim of the thesis is to approach, analyze and subsequently evaluate the current supply process and find its possible optimization. The first part deals with the theoretical knowledge and methods of the given topic, processed on the basis of available literature and electronic resources. The second part focuses on practical knowledge of specific restaurant and hotel operations. This section will be mainly based on interviews with the owner and staff of the restaurant and the analysis of internal documents.
Klíčová slova: supplier; purchase; supply; restaurant

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 3. 5. 2018
Datum obhajoby: 19.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63972_xplij05.pdf [3,53 MB]
Oponentura56892_ratb00.pdf [432,00 kB]
Hodnocení vedoucího63972_jirsakp.pdf [388,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63972/podrobnosti