Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting) a související srovnání její implementace ve vybraných státech OECD

Autor práce: Šeborová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Říhová, Lucie
Osoba oponující práci: Tepperová, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting) a související srovnání její implementace ve vybraných státech OECD
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou multilaterálního instrumentu, který byl poprvé představen v Akčním bodu 15 projektu Base Erosion and Profit Shifting (dále jen „BEPS“). Jedná se o Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „MLI“). První část práce je věnována současné podobě smluv o zamezení dvojího zdanění (dále jen „SZDZ“). Následuje shrnutí jednotlivých akčních bodů projektu BEPS, ve kterých jsou popsány aktuální problémy v oblasti mezinárodního zdanění a opatření, která by měla být implementována do legislativy jednotlivých států a do SZDZ. Hlavní částí práce je analýza multilaterálního instrumentu, která podrobně popisuje jednotlivá ustanovení a identifikuje, zda má signatář MLI povinnost aplikovat dané ustanovení na SZDZ, či si může vyhradit právo tato ustanovení na SZDZ neaplikovat. U vybraných států OECD je pak učiněná volba ustanovení detailně popsána a vzájemně porovnána. Dopad multilaterálního instrumentu na SZDZ mezi jednotlivými státy se bude díky možnosti volby aplikace ustanovení diametrálně odlišovat. Pro Českou republiku je nejvíce klíčovým ustanovením Článek 7, na jehož základě dojde k aplikaci Principal Purpose Test pravidla (dále jen „PPT pravidla“) do SZDZ uzavřených Českou republikou.
Klíčová slova: multilaterální instrument; MLI; BEPS; smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting) a související srovnání její implementace ve vybraných státech OECD
Překlad názvu: Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis deals with analysis of multilateral instrument which was firstly introduced within the Framework of BEPS project, specifically in the Action Plan 15. The instrument was later called Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (“MLI”). First part of the thesis is devoted to current application of double tax treaties (“DTT”). Following with brief explanation of Action Plans of project BEPS which mainly includes description of current tax issues and propose actions to be implemented into national law. Core part of the thesis is devoted to analysis of MLI, which describes in detail each article of MLI and identifies whether signatory is obliged to implement such provision into its DTT or whether he can opt out completely or partially with respect to all or with respect to certain DTT. The analysis is followed by detailed description and comparison of MLI position of chosen OECD countries. MLI will have various impact into DTT since signatories have significant flexibility to decide which provision of the MLI adopt or reject in its DTT. For the Czech Republic the key importance will have Article 7 which applies Principal Purpose Test into its DTT concluded by the Czech Republic.
Klíčová slova: double tax treaties; multilateral instrument; MLI; BEPS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 6. 5. 2018
Datum obhajoby: 15.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63278_xsebh00.pdf [2,62 MB]
Oponentura56931_charja.pdf [168,25 kB]
Hodnocení vedoucího63278_rihl01.pdf [170,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63278/podrobnosti