Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rodinná politika ČR v komparaci s vybranými evropskými zeměmi v letech 2004-2017

Autor práce: Milaniaková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Zeman, Martin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rodinná politika ČR v komparaci s vybranými evropskými zeměmi v letech 2004-2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce je komparace rodinné politiky v České republice s vybranými evropskými zeměmi v letech 2004-2017. V teoretické části práce je charakterizována sociální politika, její typologie, rodina a rodinná politika. Autor udává ucelený přehled teoretického pozadí dané problematiky pro lepší porozumění nadcházející části. Praktická část zahrnuje analýzu konkrétních rodinných politik, jejich uplatnění a aktuálně používané nástroje. Výdaje na rodinnou politiku jsou porovnávány v procentech HDP jakožto objektivním ukazateli. V roce 2016 dosáhla úroveň plodnosti v Evropské unii hodnoty pouze 1,6 dítěte na ženu, přestože výdaje na rodinnou politiku u většiny evropských zemí rostou. Současný demografický trend spočívající v poklesu plodnosti ústí ve zvýšenou snahu zemí rodinu podporovat. Autorka předkládá doporučení v oblasti směřování výdajů rodinné politiky ve prospěch vyšší plodnosti.
Klíčová slova: financování rodinné politiky; rodinná politika; sociální politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rodinná politika ČR v komparaci s vybranými evropskými zeměmi v letech 2004-2017
Překlad názvu: Family Policy in the Czech Republic in Comparison with Selected European Countries in the period of 2004-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of the bachelor thesis is comparison of the family policy in the Czech republic with selected european countries in the period of 2004-2017. In the theoretical part of the thesis there is provided a description of social policy, its basic typology, family and family policy. The author offers a compact overview of theoretical background to this issue for better understanding of subsequent part. The practical part contains an analysis of particular family policies, their exercise and tools that are being used in the moment. Family policy expenditures are compared in percentage of GDP as an objective indicator. In 2016, total fertility rate in European union reached just 1,6, although spending on family policy is increasing in most european countries. Present demographic trend is the decline in fertility rates, which leads to growing effort in supporting families. The author makes recommendations on where to locate expenditures on family policy on behalf of higher fertility rate.
Klíčová slova: social policy; family policy; family policy financing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65208_mill01.pdf [973,77 kB]
Oponentura57360_xzemm35.pdf [220,21 kB]
Hodnocení vedoucího65208_xlukt04.pdf [644,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65208/podrobnosti