Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017

Autor práce: Hrobař, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce pojednává o vlivu hospodářské politiky vlády na volební chování v ČR v letech 1993–2017. V teoretické části jsou rozebrány přístupy k volebnímu chování. Pozornost je soustředěna na teorii ekonomického a tematického hlasování. Poslední zmiňovaná teorie je obohacena o poznatky z behaviorální ekonomie, zejména od Bryana Caplana. V praktické části jsou za pomoci teorií ekonomického a tematického hlasování analyzovány dominantní vzorce chování voličů za jednotlivé etapy. Využito je k tomu kvalitativní analýzy dat v jednotlivých obdobích z hlediska vývoje preferencí, stavu ekonomiky a tematické agendy. Je testována hypotéza, že teorie ekonomického hlasování je vhodnější pro vysvětlení volebního chování v ČR ve zkoumaném období. Práce dochází k závěru, že teorie ekonomického hlasování je vhodná pro vysvětlení volebního chování jen pro některé etapy. V jiných etapách naopak převažuje tematické hlasování.
Klíčová slova: Tematické hlasování; Ekonomické hlasování; Volební chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017
Překlad názvu: Analysis of the impact of the government's economic policy on voters' preferences in the Czech Republic in 1993-2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the influence of the government's economic policy on electoral behavior in the Czech Republic in 1993-2017. In the theoretical part, approaches to electoral behavior are analyzed. Attention is focused on the theory of economic and issue voting. The last-mentioned theory is enriched with knowledge from behavioral economics, especially from Bryan Caplan. In the practical part, the dominant behavioral patterns of voter's behavior for individual stages are analyzed using theories of economic and issue voting. It is used the qualitative analysis of data in individual periods in terms of the development of preferences, the state of the economy and the issue agenda. The hypothesis that the theory of economic voting is better suited to explain electoral behavior in the Czech Republic in the period under review is tested. The thesis concludes that the theory of economic voting is suitable for explanation of electoral behavior only for some stages. In other stages, issue voting prevails.
Klíčová slova: Voting behavior; Economic voting; Issue voting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65247_hroj03.pdf [2,84 MB]
Oponentura57184_maup00.pdf [136,03 kB]
Hodnocení vedoucího65247_xbedm15.pdf [262,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65247/podrobnosti