Does alcohol consumption lead to greater unemployment? The case of US

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Does alcohol consumption lead to greater unemployment? The case of US
Překlad názvu:
Vedie zvýšená spotreba alkoholu k vyššej nezamestnanosti ? Prípad USA
Autor práce:
Klečko, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Chytilová, Helena
Osoba oponující práci:
Slaný, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavným cieľom tejto práce je nájsť vzťah medzi alkoholom a nezamestnanosťou, a hlavne ako ju ovplyvňujú zmeny v konzumácii alkoholu. V teoretickej časti rozoberáme základné faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť. Ďalej budeme analyzovať vzťah alkoholu a nezamestnanosti na základe relevantných ekonomických výskumov vrátane aplikovania behaviorálnej ekonómie. Budeme študovať tri členské štáty USA (Kalifornia, Georgia, Michigan). Mnoho ekonómov dokázalo že zvýšená spotreba alkoholu vedie k zvýšeniu nezamestnanosti, mimo iných Johansson et al. (2000), MacDonald and Shields (2004), Terza (2002) or Popovici and French (2013). Bohužiaľ, tieto výskumy pracujú s mikroekonomickými dátami zozbieraných z dotazníkov, zatiaľ čo my použijeme najnovšie makroekonomické dáta. Tie sme zozbierali pre roky 1987 až 2015. Ako vysvetľovanú premennú sme zvolili nezamestnanosť, a za vysvetľujúce premenné sme zvolili HDP, infláciu, priemerný reálny príjem, štátne a federálne výdaje na podporu v nezamestnanosti, zdanlivú spotrebu alkoholu na obyvateľa, NASADAQ-100 index, podiel ľudí z etnických skupín, podiel mužov a žien a dummy premennú kríza, ktorá nadobúda hodnotu 1 v dobe krízy a inak hodnotu 0. Potvrdili sme hypotézu, že zvýšená spotreba alkoholu vedie k vyššej miere nezamestnanosti, a to hlavne kvôli strate produktivity. Obrátená kauzalita tvrdiaca, že vyššia miera nezamestnanosti vedie k vyššej spotrebe alkoholu bola vyvrátená.
Klíčová slova:
Spotreba Alkoholu; Miera Nezamestnanosti; Strata produktivity; Determinanty Nezamestnanosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65144_klep01.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
57370_slam03.pdf [77,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
65144_chyh01.pdf [145,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65144/podrobnosti