Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza determinantů spotřeby alkoholu v zemích OECD

Autor práce: Machová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Osoba oponující práci: Kadeřábková, Božena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinantů spotřeby alkoholu v zemích OECD
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce analyzuje vybrané determinanty spotřeby alkoholu. Metodou nejmenších čtverců jsou sestaveny dva modely, ve kterých jsou zvoleny determinanty: roční průměrná mzda obyvatele, míra nezaměstnanosti, úroveň vzdělání, podíl každodenních kuřáků a náboženství. Dále první model zahrnuje proměnnou zdanění alkoholických nápojů a model druhý cenu piva. Analýza využívá průřezová data zemí OECD z roku 2015. V obou modelech je potvrzena hypotéza o pozitivním vlivu průměrných mezd na spotřebu alkoholu a také je zde potvrzen významný vliv proměnné náboženství, který prokazuje, že islámské náboženství má negativní vliv na spotřebu alkoholu. První model dále potvrzuje hypotézu o pozitivní korelaci mezi konzumací alkoholu a každodenním kouřením a hypotézu o negativním vlivu vzdělání na spotřebu alkoholu. Model druhý potvrzuje hypotézu o cenově neelastické poptávce po alkoholu.
Klíčová slova: nezaměstnanost ; elasticita poptávky; spotřeba alkoholu ; důchod; vzdělání; OECD ; průřezová data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza determinantů spotřeby alkoholu v zemích OECD
Překlad názvu: Analysis of determinants of alcohol consumption in OECD countries
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis analyzes selected determinants of alcohol consumption. Two models are created by using ordinary least squares. As determinants models use: annual average wage, unemployment rate, level of education, proportion of daily smokers and religion. The first model also includes variable taxation of alcoholic beverages and the second model includes beer price. The analysis uses OECD countries cross section data countries from 2015. In both models, the hypothesis about positive influence of average wages on alcohol consumption is confirmed, and the variable religion has significant influence on alcohol consumption, which shows that Islamic religion has a negative impact on alcohol consumption. The first model confirms hypothesis of positive correlation between alcohol consumption and daily smoking and also confirms the hypothesis about negative impact of education on alcohol consumption. The second model confirms the hypothesis of a non-elastic demand for alcohol.
Klíčová slova: income; alcohol consumption; unemployment; education; demand elasticity; OECD; cross-sectional data

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 2. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65054_mact00.pdf [1,34 MB]
Oponentura57375_kaderabb.pdf [387,18 kB]
Hodnocení vedoucího65054_xfrot00.pdf [327,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65054/podrobnosti