Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Komparacia inštitutu minimalnej mzdy v krajinách V4 v rokoch 1993-2017

Autor práce: Brodanský, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krebs, Vojtěch
Osoba oponující práci: Kotýnková, Magdalena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparacia inštitutu minimalnej mzdy v krajinách V4 v rokoch 1993-2017
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Ktorá krajina z krajín Vyšehradskej štvorky má najlepšiu hospodársku politiku týkajúcu sa minimálnej mzdy? V diplomovej práci analyzujem vývoj minimálnej mzdy v krajinách V4 počas rokov 1993-2017. Prvou hypotézou je, že v krajinách V4 sa minimálna mzda zvyšuje v obdobiach, kedy je v krajinách nízka miera nezamestnanosti a naopak znižuje alebo stagnuje počas období, kedy krajiny zápasia s vysokou mierou nezamestnanosti. Druhou hypotézou je, že tempo zvyšovania minimálnej mzdy v krajinách Vyšehradskej štvorky nemá zásadný vplyv na mieru nezamestnanosti v týchto krajinách. V teoretickej časti uvádzam prehľad ekonomickej teórie týkajúcej sa minimálnej mzdy a v krátkosti ukazujem úpravu legislatívy v jednotlivých členských krajinách Európskej únie. V praktickej časti analyzujem legislatívne prostredie v krajinách V4. Následne robím korelačnú analýzu, ktorá čiastočne potvrdzuje prvú hypotézu. V súlade s prvou hypotézou zvyšovali minimálnu mzdu Maďarsko a Poľsko. Slovensko zvyšovalo minimálnu mzdu nezávisle na miere nezamestnanosti a Česka republika zvyšovala minimálnu mzdu najmä počas vysokej nezamestnanosti. Druhú hypotézu sa mi podarilo potvrdiť, pretože tempo rastu minimálnej mzdy v krajinách V4 skutočne neovplyvňuje výšku miery nezamestnanosti alebo ju ovplyvňuje zanedbateľne.
Klíčová slova: hospodárska politka; nezamestnanosť; Vyšehradská štvorka; minimálna mzda; priemerná mzda

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparacia inštitutu minimalnej mzdy v krajinách V4 v rokoch 1993-2017
Překlad názvu: Comparison of the Minimum Wage Institute in V4 countries in 1993-2017
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: Which country of the Visegrad group has the best economic policy regarding the minimum wage? In this diploma thesis I analyze the development of minimum wage in the V4 countries from 1993 to 2017. The first hypothesis is that in the V4 countries the minimum wage increases in periods when there is a low unemployment rate and on the other hand decreases or stagnates during the period when the countries are struggling with a high unemployment rate. The second hypothesis is that the rate of increase of minimum wage in the V4 does not have a major impact on unemployment rate in these countries. In theoretical part, I give an overview of the economic theory of minimum wages and briefly illustrate the regulation and legislation in individual member countries of the European Union. In the practical part, I analyze legislative environment in the V4 countries. Consequently, I do a correlation analysis that partially confirms the first hypothesis. In line with the first hypothesis, Hungary and Poland have been raising the minimum wage. Slovakia has increased the minimum wage independently of the unemployment rate and the Czech Republic has been increasing the minimum wage, especially during high unemployment periods. I was able to confirm the second hypothesis, since the rate of growth of the minimum wage in the V4 countries does not really affect the level of unemployment or affect it only negligibly.
Klíčová slova: minimum wage; economic policy; unemployment; Visegrád Group; average wage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2017
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64264_xbrom32.pdf [2,10 MB]
Oponentura57164_kotynkov.pdf [563,70 kB]
Hodnocení vedoucího64264_krebs.pdf [400,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64264/podrobnosti