Aplikace metodiky celkového využití výrobního zařízení (Overall Equipment Effectiveness) ve výrobním podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace metodiky celkového využití výrobního zařízení (Overall Equipment Effectiveness) ve výrobním podniku
Autor práce:
Srbová, Kamila
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Svobodová, Hana
Osoba oponující práci:
Hnátek, Miloš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je aplikace metodiky pro výpočet celkové efektivnosti výrobního zařízení v podniku Automotiv. Dílčím cílem je pomocí metodiky OEE zhodnotit stav výrobního zařízení, identifikovat příčiny vzniku ztrát a nalézt vhodná opatření na jejich zlepšení. Výpočet parametru je prováděn na základě rozboru výrobních dat z podnikového systému a ověřen ve výrobní realitě. Práce se dělí na dvě základní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy provozního managementu, problematika štíhlé výroby a podstata výpočtu parametru OEE a s ním související ukazatelé. V praktické části práce je představen výrobní podnik a popsán jeho výrobní proces. Hlavní pasáž je věnována aplikaci metodiky OEE a podrobné analýze jednotlivých prvků dostupnosti, výkonu a míry kvality na vybrané lince. V závěru práce jsou navržena nápravná opatření a celkové zhodnocení vypočtených hodnot.
Klíčová slova:
OEE; optimalizace výrobního procesu; dostupnost; kvalita; celková efektivnost zařízení; výkon; provozní management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2017
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62961_srbk01.pdf [2,96 MB]
Oponentura:
56311_Hnátek.pdf [478,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
62961_svobha.pdf [369,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62961/podrobnosti