Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Rozvoj sociálního kapitálu při studiu na vysoké škole

Autor práce: Nguyen, Manh Tuan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Osoba oponující práci: Surynek, Alois

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj sociálního kapitálu při studiu na vysoké škole
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního kapitálu a networkingu. Popisuje benefity, které se pojí se sociálním kapitálem, a způsoby, jak ho rozvíjet, pro dosažení úspěchu v kariérním i osobním životě.V teoretické části je shrnut koncept sociálního kapitálu, včetně jeho historie, typologie a přínosů. Zároveň je vymezen pojem sociální síť a detailněji popsán networking, který k tomuto tématu neodmyslitelně patří. Záměrem práce je co nejlépe popsat, jak jsou nám vztahy s ostatními lidmi užitečné, a představit způsoby, jak vytvářet a udržovat síť vzájemně výhodných vztahů.Praktická část je zaměřena na zhodnocení výsledků výzkumu, který se zabývá sociálním kapitálem studentů Vysoké školy ekonomické. Výsledek šetření vykresluje, jaký přínos má studium vysoké školy a členství ve studentských organizacích na sociální kapitál jedince. Srovnává tyto dva zdroje z hlediska množství vytvořených vztahů a jejich charakteristiky.
Klíčová slova: sociální síť; networking; důvěra; směna; sociální kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Rozvoj sociálního kapitálu při studiu na vysoké škole
Překlad názvu: Development of social capital during university studies
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the issues of social capital and networking. It describes social capital benefits and ways to develop it to achieve success in both career and personal life.The theoretical part summarizes the concept of social capital, its history and typology, as well as benefits. There are also defined the concept of social network and the networking, which is inherent in this topic, is described in more detail. The aim of the thesis is to describe how relations with other people usefull are and to present ways to create and maintain a network of mutually beneficial relationships.The practical part is focused on the evaluation of the results of a research, which deals with the social capital of students of the University of Economics. The result of the survey outlines the benefits of college education and membership of student organizations on the social capital of an individual. It compares these two sources in terms of the number of relationships created and their characteristics.
Klíčová slova: trust; exchange; social network; networking; social capital

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 5. 2018
Datum obhajoby: 12.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64919_ngum02.pdf [1,70 MB]
Veřejná příloha17086_ngum02.pdf [536,13 kB]
Oponentura57517_surynek.pdf [431,57 kB]
Hodnocení vedoucího64919_kasparov.pdf [469,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64919/podrobnosti