Komparace pohledů na úvěrové riziko

Autor práce: Nemravová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Osoba oponující práci: Marková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace pohledů na úvěrové riziko
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce na téma „Komparace pohledů na úvěrové riziko“ má za cíl dokumentovat variabilitu různých pohledů na úvěrové riziko. V prvních kapitolách práce uvádí do tématu úvěrového rizika pomocí jeho vysvětlení, členění, výpočtu kapitálového požadavku stanoveným dohledem a vysvětlením jednotlivých metod měření a řízení tohoto rizika. V závěrečné části demonstruje pomocí komparativní analýzy na případových studiích a příkladech z praxe odlišný pohled na úvěrové riziko - v různých bankách v jeden čas, ve stejné bance v různých obdobích, banky a klienta v totožný čas, jedné banky před a po naplnění limitů úvěrové angažovanosti a banky po změně obchodní politiky. Vnímání rizika a jeho analýza závisí na mnoha faktorech, které se v čase mění a mohou diametrálně měnit pohled jak na úvěrové riziko obecně, tak i na zcela totožnou situaci u konkrétního obchodního případu klienta.
Klíčová slova: riziko; úvěrové riziko; úvěrová analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Komparace pohledů na úvěrové riziko
Překlad názvu: Comparison of credit risk views
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis "Comparison of credit risk views" aims to document the variability of different views on credit risk. In the first chapters, thesis introduces the topic of credit risk by explaining, structuring, calculating the capital requirement by supervising and explaining the individual methods of measuring and managing this risk. In the final part, a comparative analysis of case studies and examples from practice shows different view of credit risk - in different banks at one time, in the same bank at different times, view of the bank and the client at the same time, the bank before and after the limits of credit exposure and the bank after a change in the business policy. Risk perception and its analysis depend on many factors that change over time and can change the view of the credit risk in general, even the totally identical situation of a particular business case of the client.
Klíčová slova: risk; credit risk; credit analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2018
Datum podání práce: 20. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64812_nema00.pdf [703,21 kB]
Oponentura58195_markovaj.pdf [139,20 kB]
Hodnocení vedoucího64812_blahova.pdf [143,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64812/podrobnosti