Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání
Autor práce:
Stacho, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci:
Mikušová, Pavla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je odhadnout vnitřní výnosové procento veřejné investice do terciárního vzdělání v ČR pomocí diskontního modelu. Do modelu jsou zahrnuty výnosy z daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojistného a daně z přidané hodnoty. Za náklady je považován výdaj veřejného rozpočtu na jednoho vysokoškolského studenta a ušlý výnos z daní v důsledku rozhodnutí jedince studovat místo práce. Odhad probíhá za použití standardizovaných vstupních dat a variantního využití daňové legislativy z let 1993, 2006 a 2018. Data pro výpočty výnosů a nákladů jsou získána hlavně skrze ČSÚ, konkrétně jde o Statistiku rodinných účtů a Strukturální šetření mezd zaměstnanců. Dalším zdrojem je Rozpis rozpočtu vysokých škol, zveřejňovaný MŠMT. Výsledky naznačují, že jednotlivé daňové sazby a způsoby výpočtu výsledné částky daně se příliš neliší v dopadu na vnitřní výnosové procento.
Klíčová slova:
terciární vzdělání; vnitřní výnosové procento; lidský kapitál; daň z příjmů fyzických osob; daň z přidané hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 3. 2018
Datum podání práce:
22. 5. 2018
Datum obhajoby:
12.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65564_stat03.pdf [707,67 kB]
Oponentura:
57233_xmikp33.pdf [109,79 kB]
Hodnocení vedoucího:
65564_barbora.pdf [166,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65564/podrobnosti