Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání

Autor práce: Stacho, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slintáková, Barbora
Osoba oponující práci: Mikušová, Pavla

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je odhadnout vnitřní výnosové procento veřejné investice do terciárního vzdělání v ČR pomocí diskontního modelu. Do modelu jsou zahrnuty výnosy z daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojistného a daně z přidané hodnoty. Za náklady je považován výdaj veřejného rozpočtu na jednoho vysokoškolského studenta a ušlý výnos z daní v důsledku rozhodnutí jedince studovat místo práce. Odhad probíhá za použití standardizovaných vstupních dat a variantního využití daňové legislativy z let 1993, 2006 a 2018. Data pro výpočty výnosů a nákladů jsou získána hlavně skrze ČSÚ, konkrétně jde o Statistiku rodinných účtů a Strukturální šetření mezd zaměstnanců. Dalším zdrojem je Rozpis rozpočtu vysokých škol, zveřejňovaný MŠMT. Výsledky naznačují, že jednotlivé daňové sazby a způsoby výpočtu výsledné částky daně se příliš neliší v dopadu na vnitřní výnosové procento.
Klíčová slova: terciární vzdělání; vnitřní výnosové procento; lidský kapitál; daň z příjmů fyzických osob; daň z přidané hodnoty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání
Překlad názvu: Taxation and rate of return to tertiary education
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor's thesis is to estimate internal rates of return on public investment into tertiary education in Czech Republic by using discount method. Model includes revenues from personal income tax, social contributions and value added tax. Expenditures are defined as direct public expenses on one university student and foregone tax income in consequence of a choice to continue studying instead of working. Estimation uses standardized input data and tax legislatives from years 1993, 2006 and 2018. Data used in this model are taken mainly from ČSÚ, exactly from Statistika rodinných účtů and Strukturální šetření mezd zaměstnanců. Next data source is Rozpis rozpočtu vysokých škol stated on webpage of MŠMT. Results suggest, that individual tax legislatives do not differentiate much in impact on internal rates of return.
Klíčová slova: tertiary education; human capital; personal income tax; internal rate of return; value added tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2018
Datum podání práce: 22. 5. 2018
Datum obhajoby: 12.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65564_stat03.pdf [707,67 kB]
Oponentura57233_xmikp33.pdf [109,79 kB]
Hodnocení vedoucího65564_barbora.pdf [166,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65564/podrobnosti