Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Daň z nemovitých věcí v ČR

Autor práce: Dušková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci: Morávková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daň z nemovitých věcí v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na daň z nemovitých věcí v České republice, konkrétněji na pravomoc obcí zavádět místní koeficient. Hlavním cílem práce je analýza důvodů pro zvýšení místního koeficientu a ověření, zda příjmy plynoucí ze zvýšení koeficientu byly využity na předem avizované účely. Dílčím cílem je zhodnocení celkové transparentnosti informací a modelace ideální struktury a obsahu zveřejněných dat, které by obce měly použít. První kapitola se věnuje vymezení základním pojmům pro pochopení dané problematiky, jako předmět a sazby daně z nemovitých věcí, místní koeficient či rozpočtová skladba obcí. Ve druhé kapitole se nachází dílčí případové studie, které se věnují vybraným obcím se zavedeným místním koeficientem. Poslední kapitola shrnuje zjištěné poznatky u jednotlivých obcí a hodnotí zjištěnou transparentnost informací ohledně hospodaření obcí.
Klíčová slova: místní koeficient; daň z nemovitých věcí; rozpočet obce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Daň z nemovitých věcí v ČR
Překlad názvu: Real estate tax in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on real estate tax in the Czech Republic, more specifically on the competence of municipalities to introduce a local coefficient. The main objective of the thesis is to analyze the reasons for increasing the local coefficient and to verify whether the revenues resulting from the increase of the coefficient have been used for the previously announced purposes. The partial objective is to evaluate the overall transparency of information and modeling the ideal structure and content of the published data that municipalities should use. The first chapter deals with the definition of basic concepts for the understanding of the given issue, as the subject and rates of the real estate tax, the local coefficient or the budget composition of the municipalities. In the second chapter there are partial case studies, which deal with selected municipalities with established local coefficient. The last chapter summarizes the findings of individual municipalities and evaluates the observed transparency of the municipalitie´s information.
Klíčová slova: local coefficient; real estate tax; municipality budget

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2017
Datum podání práce: 27. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64194_xdusj23.pdf [1,77 MB]
Oponentura58005_xmorj14.pdf [145,97 kB]
Hodnocení vedoucího64194_sedmih.pdf [165,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64194/podrobnosti