Dluhové financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dluhové financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích
Autor práce:
Srbová, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vančurová, Alena
Osoba oponující práci:
Kábelová, Lucie
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je problematika dluhového financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích. Financování investic formou dluhového kapitálu umožňuje odpočet úrokových nákladů od základu daně, což má za následek snížení efektivního daňového zatížení. Současné daňové systémy se prostřednictvím limitace odpočtu úroků a pobídkami k financování vlastním kapitálem snaží rozdíly v míře daňového zatížení snížit. Cílem práce je podat přehled o současném stavu daňových režimů, které tuto problematiku ošetřují a zkoumání dopadu limitačních pravidel odpočtu úrokových nákladů na velikost efektivního daňového zatížení. Dále se práce zaměřuje na aktivity příslušných organizací, které se touto problematikou zabývají a jejich případnými dopady na výsledné daňové zatížení. Analýzou je zjištěno, že v současné době existují napříč evropskými státy rozdíly v efektivních sazbách daně pohybující se v řádu 1 až 13 p. b. Tyto rozdíly jsou aplikací limitačních pravidel částečně vymazány a v rovině úplného zamezení odpočtu úroků dochází k nárůstu celkového průměrného daňového zatížení až o 5 p. b.
Klíčová slova:
úrokové náklady; daň z příjmů právnických osob; dluhové financování; efektivní sazba daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 12. 2016
Datum podání práce:
25. 5. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60798_xsrbi00.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
57924_qkabl00.pdf [144,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
60798_vancura.pdf [167,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60798/podrobnosti