Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Odhady daňových příjmů

Autor práce: Bayer, Ondřej
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Osoba oponující práci: Arltová, Markéta; Kubátová, Květa; Špalek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhady daňových příjmů
Typ práce: Disertační práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem disertační práce byla analýza závislosti daňových příjmů vybraných zemí z hlediska jejich citlivosti na dlouhodobých makroekonomických indikátorech. Dále byl zkoumán vztah jednotlivých daňových multiplikátorů napříč vybranými státy. Použitou metodou byla analýza nestacionárních časových řad, konkrétně kointegrační analýza odvozená Engle-Grangerovou větou. Výsledky indikují splnění hlavního cíle, tj. konstrukci dynamických modelů daňových příjmů pomocí makroekonomických indikátorů, konkrétně bylo využito hrubého domácího produktu, konečné osobní spotřeby, míry nezaměstnanosti a objemu importu. Z hlediska mezinárodní komparace byla provedena analýza na České republice, Německu, Polsku a Slovensku, kdy dosažené výsledky testovaných hypotéz prokázaly ve většině daní obdobnou závislost daňových příjmů na vybraných makroindikátorech mezi Českou republikou a Slovenskem a závislost všech post-socialistických zemí v případě přímých daní.
Klíčová slova: daňové příjmy; predikce; kointegrační analýza; regrese

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Odhady daňových příjmů
Překlad názvu: Tax Revenues Forecasting
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the thesis was to analyze the dependence of tax revenues of selected countries on their sensitivity to long-term macroeconomic indicators. Furthermore, the relationship of individual tax multipliers across selected states was examined. The method used was the analysis of non-stationary time series, namely cointegration analysis derived by the Engle-Granger theorem. The results indicate the fulfillment of the main objective, ie the construction of dynamic models of tax revenues using macroeconomic indicators, namely the gross domestic product, final personal consumption, unemployment rates and import volumes. From the point of view of international comparison, an analysis was performed in the Czech Republic, Germany, Poland and Slovakia where the results of the hypotheses tested showed in most taxes a similar dependence of tax revenues on selected macro-indicators between the Czech Republic and Slovakia. Dependence of all post-socialist countries on direct taxes was also proved.
Klíčová slova: tax revenues; forecasting; cointegration analysis; regression

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2011
Datum podání práce: 29. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55461_xbayo00.pdf [4,40 MB]
Oponentura58149_arltova.pdf [422,59 kB]
Oponentura58150_kubatova.pdf [87,20 kB]
Oponentura58304_Špalek.pdf [263,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55461/podrobnosti