Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Teorie sekulární stagnace – příčiny a důsledky

Autor práce: Dědeček, Radek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Szabo, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie sekulární stagnace – příčiny a důsledky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá sekulární stagnací – tématem jak historickým, tak aktuálním. Jedná se o dlouhodobé tendence ve vývoji některých klíčových ekonomických veličin (především pokles optimální reálné úrokové míry), jež ztěžují naplňování cílů měnové politiky či snižují ekonomický blahobyt. Pro správné fungování měnové politiky v budoucnosti může být zapotřebí identifikovat příčiny a důsledky sekulární stagnace a porozumět jim – a o to se tato práce snaží. Rozbor je zaměřen především na příčiny poklesu reálných a přirozených úrokových měr – bližší pozornost je pak věnována příčinám růstu sklonu k úsporám, a to konkrétně demografickým a jiným sociálním faktorům – věkové struktuře obyvatelstva v souvislosti s životním cyklem úspor jednotlivce a nerovnoměrnosti rozdělení příjmů. Provedená mikroekonomická analýza potvrdila hypotézu o vlivu populačního vývoje a příjmové nerovnosti na sklon k úsporám.
Klíčová slova: sekulární stagnace; ekonomický růst; přirozená úroková míra; reálná úroková míra; sklon k úsporám

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Teorie sekulární stagnace – příčiny a důsledky
Překlad názvu: Secular stagnation - causes and consequences
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master's thesis deals with the theory of secular stagnation – a historical as well as current topic. By the secular stagnation we mean a long-term tendency in the evolution of some key economic quantities (primarily the decline in the optimum real interest rate), which makes fulfilling monetary policy goals difficult or has negative effects on prosperity. There might be a necessity to identify and understand the causes and consequences of the secular stagnation to ensure a functional monetary policy. The focus of this thesis is on the causes of the decline in the optimum real interest rates, above all the causes of the rise in the propensity to save, primarily demographic and other social factors – the age structure of population with regards to the saving cycle of an individual and uneven distribution of income. Conducted microeconomic analysis confirms the hypothesis of the population development and the income distribution having the effect on the propensity to save.
Klíčová slova: economic growth; natural interest rate; real interest rate; propensity to save; secular stagnation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 21.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64063_xdedr00.pdf [1,43 MB]
Oponentura57945_xszam00.pdf [209,47 kB]
Hodnocení vedoucího64063_bruna.pdf [86,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64063/podrobnosti