Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Ověřování účetní závěrky auditorem ve vybraném podniku

Autor práce: Palátová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černý, Václav
Osoba oponující práci: Janda, Antonín

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ověřování účetní závěrky auditorem ve vybraném podniku
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je proniknout do problematiky auditu účetní závěrky, blíže pak do oblasti identifikace podnikových rizik a stanovení hladiny významnosti. První část práce je věnována auditu účetní závěrky v teoretické rovině. Čtenář bude postupně seznámen s historií a vývojem auditu, jeho legislativní úpravou v České republice a dokumentací, která musí být po celou dobu výkonu auditu vedena. Dále bude následovat popis samotného auditorského postupu, lépe řečeno, jak by auditor měl při výkonu auditu postupovat. V poslední kapitole první části bude zmíněn i problém protiprávního jednání v auditorské profesi. Druhá část práce je zaměřena na činnost auditora před přijetím auditní zakázky a bezprostředně poté, tedy na identifikaci rizik a stanovení hladiny významnosti. Z obou částí je patrné, že neexistuje jeden jediný postup při výkonu auditu, který by se dal aplikovat na každou společnost. To, jak bude audit probíhat, vždy záleží na charakteru účetní jednotky a na samotném auditorovi a jeho odborném úsudku, znalostech a zkušenostech, v neposlední řadě také na povinnostech stanovených zákonem. Velkou roli zde sehrává také dobrá znalost účetní jednotky a porozumění její činnosti.
Klíčová slova: audit; auditor; ověřování; účetní závěrka; věrný a poctivý obraz; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ověřování účetní závěrky auditorem ve vybraném podniku
Překlad názvu: Verification of the financial report by the auditor in the selected entity
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is to look into the problem of financial report audit, mainly into identification of company risks and determination of significance level. The first part of the thesis is dedicated to financial report audit in its theoretical level. The reader will be gradually acquainted with the history and progress of the audit, its legislation in the Czech Republic and the documentation to be kept throughout the whole audit process. Further, there will be description of the audit process itself, in particular, the exact steps of the audit procedure. The last chapter of the first part will also mention the problem of infringement in the auditor profession. The second part of the thesis is focused on auditor’s activity before and after a new audit procedure is started, that is, on identification of risks and determination of significance level. It is clear from both parts, that there’s not one single approach in audit process that could be applied to each company. The way the audit will be performed always depends on the accounting entity character, on the auditor himself and his professional judgment, knowledge and experience. Good knowledge of the accounting entity and understanding of its activities play here a big role as well.
Klíčová slova: verification; true and fair view; audit; auditor; financial report; accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63299_pals00.pdf [1,08 MB]
Oponentura56227_Janda.pdf [334,16 kB]
Hodnocení vedoucího63299_cernyvac.pdf [324,74 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63299/podrobnosti