Finanční analýza a finanční plán společnosti Lučební závody a.s. Kolín

Autor práce: Lísková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pham, Hoang Long
Osoba oponující práci: Nistorenco, Taisia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti Lučební závody a.s. Kolín
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy společnosti Lučební závody a.s. Kolín v mezi lety 2012 a 2016, a následné sestavení krátkodobého finančního plánu na rok 2017. Práce je rozdělena do tří částí. V metodické části jsou popsané mnou vybrané základní ukazatele a specifické metody finanční analýzy, které jsem poté použila v praktické části. Mezi mnou vybrané metody patří horizontální a vertikální analýza účetních výkazů (rozvahy a výsledovky), zhodnocení poměrových ukazatelů a v neposlední řadě ohodnocení finanční situace společnosti bankrotními modely (Zeta skóre a index IN). Poslední část je věnována krátkodobému finančnímu plánu na rok 2017.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; bankrotní modely; krátkodobý finanční plán ; finanční analýza; horizontální a vertikální analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza a finanční plán společnosti Lučební závody a.s. Kolín
Překlad názvu: Financial analysis and short-term financial plan of company Lučební závody a.s. Kolín
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis aims to elaborate a financial analysis of company Lučební závody a.s. Kolín between years 2012 and 2016, and then create a short-term financial plan for year 2017. The thesis is divided into three main parts. The methodical part describes basic indicators and specific methods of financial analysis, which I chose to use in the second analytical part of this thesis. These methods mainly include horizontal and vertical analysis of financial statements (such as balance sheet and income statement), interpretations of ratios and last but not least the commented bankruptcy models (Zeta score and index IN). The last part is focused on short-term financial plan for the following year 2017.
Klíčová slova: horizontal and vertical analysis; ratios; bankruptcy models; financial analysis; short-term financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 15.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63276_lisj03.pdf [2,00 MB]
Oponentura58217_xnist00.pdf [121,45 kB]
Hodnocení vedoucího63276_xphah01.pdf [239,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63276/podrobnosti